Τι είναι οι Επαρχιακοί Οργανισµοί Αυτοδιοίκησης που µπαίνουν στη ζωή µας;

Φόβοι ότι η απευθείας εκλογή του προέδρου θα υποβαθµίσει το ρόλο των δήµων και κοινοτήτων σε έναν αναπτυξιακό οργανισµό µε ευρείες αρµοδιότητες

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

Ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία που εισάγονται στο θεσµικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η δηµιουργία Επαρχιακών Οργανισµών Αυτοδιοίκησης.

Ευρείες αρµοδιότητες και πλούσιοι προϋπολογισμοί


Πρόκειται για Οργανισµούς οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την έκδοση πολεοδοµικών και οικοδοµικών αδειών, την υδατοπροµήθεια, την αποχέτευση και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων.

Οι Επαρχιακοί Οργανισµοί θα έχουν συγκεκριµένα την ευθύνη:

– για τον πολεοδοµικό έλεγχο και την επιβολή πολεοδοµικού ελέγχου. Σηµειώνεται ότι για σκοπούς έκδοσης πολεοδοµικών αδειών θα λαµβάνονται υπόψη οι θέσεις της οικείας τοπικής Αρχής,


– για την εφαρµογή των διατάξεων του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου και των Κανονισµών (έκδοση αδειών οικοδοµής),

– για έργα υποδοµής που αφορούν: (α) κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστηµάτων ύδρευσης, (β) κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστηµάτων αποχέτευσης για υγρά λύµατα και όµβρια ύδατα, (γ) κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων,

– για αρµοδιότητες που θα του ανατεθούν σε σχέση µε ζητήµατα περιβαλλοντικού σχεδιασµού και περιβαλλοντικής διαχείρισης.


Κάθε Συµβούλιο απαρτίζεται συνολικά από 16 µέλη, περιλαµβανοµένου του προέδρου και του αντιπροέδρου αυτού, 9 εκ των οποίων προέρχονται από τα οικεία ∆ηµοτικά Συµβούλια και 6 από τα οικεία Κοινοτικά Συµβούλια.

Θα εκλέγουµε και έναν… µικρό Πρόεδρο!

Πρόθεση του νοµοσχεδίου αρχικά ήταν να προεδρεύει του Συµβουλίου ο εκάστοτε δήµαρχος του µητροπολιτικού δήµου της επαρχίας, ωστόσο µετά από τροπολογία του ∆ΗΚΟ αυτός θα εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες.


Κάτι τέτοιο δηµιουργεί πολλές στρεβλώσεις, καθώς οι Επαρχιακοί Οργανισµοί είναι όργανα άσκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους δήµους και τις κοινότητες. Επίσης, ο εκάστοτε πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισµού θα εκλέγεται µε πολύ περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε δήµαρχο, µετατρέποντάς τον έτσι σε έναν υπερδήµαρχο, ένα µικρό θεό. Ή καλύτερα… σε έναν µικρό Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

Χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του 2019, η επαρχία Λευκωσίας έχει πληθυσµό 346.400, η Λεµεσός πληθυσµό 248.300, η Λάρνακα 149.000, η Πάφος 95.400 και η ελεύθερη επαρχία Αµµοχώστου 48.900.

Συµπλεγµατοποίηση κοινοτήτων για ποιοτικότερες υπηρεσίες

Θα λειτουργήσουν 29 Συµπλέγµατα Υπηρεσιών


Σε κάθε επαρχία θα λειτουργήσουν Συµπλέγµατα Υπηρεσιών Κοινοτήτων για την παροχή κοινών υπηρεσιών στις κοινότητες που συµµετέχουν στο οικείο Σύµπλεγµα. ∆ηµιουργούνται συνολικά 29 Συµπλέγµατα: 9 στην επαρχία Λευκωσίας, 8 στην επαρχία Λεµεσού, 5 στην επαρχία Λάρνακας και 7 στην επαρχία Πάφου.

Κάθε Σύµπλεγµα θα διοικείται από Συµβούλιο, µέλη του οποίου θα είναι οι κοινοτάρχες των κοινοτήτων που συµµετέχουν.

Κάθε Συµβούλιο Συµπλέγµατος είναι αρµόδιο και έχει ευθύνη και καθήκον για την παροχή των ακόλουθων κοινών υπηρεσιών:


– διαχείριση αποκοµιδής σκυβάλων

– προώθηση ενεργειών για σχεδιασµό και υλοποίηση ενοποιηµένων έργων

– παροχή λογιστικών υπηρεσιών µε ενιαίο λογισµικό σύστηµα


– γραµµατειακές υπηρεσίες

– τεχνική υποστήριξη από εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό

– υγειονοµικές υπηρεσίες


– υπηρεσίες ρύθµισης τροχαίας

– υπηρεσίες κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του περί Σκύλων Νόµου και

– σχεδιασµό, συντήρηση, βελτίωση και καθαρισµό χώρων πρασίνου, των οποίων τη διαχείριση αναλαµβάνει το Σύµπλεγµα.


Μέσω των κοινών υπηρεσιών στόχος είναι να διευρυνθούν οι υπηρεσίες προς τους κατοίκους των κοινοτήτων µε ταυτόχρονη εξοικονόµηση πόρων.

Με έξι ψηφοδέλτια στο χέρι τον Μάη του 2024

Κατά το μεταβατικό στάδιο θα λειτουργήσουν Συµβούλια ∆ιαχείρισης

Όπως έχουν διαµορφωθεί τα δεδοµένα και µε τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διεξάγονται στο εξής µαζί µε τις ευρωεκλογές, οι πολίτες που θα προσέλθουν στην κάλπη τον Μάη του 2024 θα πάρουν 6 διαφορετικά ψηφοδέλτια!


Συγκεκριµένα, τον Μάη του 2024 οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν ευρωβουλευτές, δήµαρχο / κοινοτάρχη, αντιδήµαρχο, δηµοτικούς / κοινοτικούς συµβούλους, σχολικούς εφόρους και πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισµού Αυτοδιοίκησης. Το 2029 θα καταργηθεί µόνο η εκλογή σχολικών εφόρων.

Σηµειώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία εγκαθίδρυσης των νέων δήµων, θα συσταθούν και θα λειτουργούν Συµβούλια ∆ιαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, στα οποία θα συµµετέχουν υποχρεωτικά οι δήµαρχοι ή κοινοτάρχες των δήµων ή κοινοτήτων που θα συνενωθούν.

Τα Συµβούλια ∆ιαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι αρµόδια για την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισµού του νέου δήµου, την κατάρτιση και την έγκριση του οργανογράµµατος και της στελέχωσής του, την παροχή από τους δήµους προς τους πολίτες κοινών υπηρεσιών, καθώς και την προετοιµασία των πάσης φύσεως συναφών µε την οργάνωση και λειτουργία εκάστου νέου δήµου ζητηµάτων.


Παρόµοια διαδικασία θα ισχύσει για τους Επαρχιακούς Οργανισµούς.

Ο νέος Χάρτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους 20 δήμους

Ο νέος Χάρτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τους 20 δήµους


Μέσα από τις συνενώσεις των 30 υφιστάµενων δήµων και 64 κοινοτήτων, θα προκύψουν οι εξής 20 νέοι δήµοι:

Επαρχία Λευκωσίας:

1) ∆ήµος Λευκωσίας, ο οποίος αποτελείται από τους ∆ήµους Λευκωσίας, Αγίου ∆οµετίου, Έγκωµης και Αγλαντζιάς.


2) ∆ήµος Στροβόλου.

3) ∆ήµος Λακατάµειας, ο οποίος αποτελείται από τους ∆ήµους Λακατάµειας και Τσερίου και το συνοικισµό Ανθούπολης.

4) ∆ήµος Λατσιών – Γερίου, ο οποίος αποτελείται από τους ∆ήµους Λατσιών και Γερίου.


5) ∆ήµος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, ο οποίος αποτελείται από το ∆άλι, την Αλάµπρα, τα Λύµπια, τη Νήσου, το Πέρα Χωριό και την Ποταµιά.

Επαρχία Λεµεσού:

1) ∆ήµος Λεµεσού, ο οποίος αποτελείται από τη Λεµεσό, τη Μέσα Γειτονιά και την κοινότητα Τσερκέζων.


2) ∆ήµος Ανατολικής Λεµεσού, ο οποίος αποτελείται από τον Άγιο Αθανάσιο, τη Γερµασόγεια και τις κοινότητες Αγίου Τύχωνα, Ακρούντας, Μαθικολώνης, Μουτταγιάκας, Φοινικαριών και Αρµενοχωρίου.

3) ∆ήµος Πολεµιδιών, ο οποίος αποτελείται από τα Πάνω και Κάτω Πολεµίδια.

4) ∆ήµος ∆υτικής Λεµεσού, ο οποίος αποτελείται από τον ∆ήµο Ύψωνα και τις κοινότητες Ακρωτηρίου, Ασώµατου, Επισκοπής, Ερήµης, Καντού, Κολοσσίου, Σωτήρας και Τραχωνίου.


Επαρχία Λάρνακας:

1) ∆ήµος Λάρνακας, ο οποίος αποτελείται από τους ∆ήµους Λάρνακας και Λιβαδιών, καθώς και την κοινότητα Ορόκλινης.

2) ∆ήµος Αραδίππου, ο οποίος αποτελείται από τον ∆ήµο Αραδίππου, καθώς και τις κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων.


3) ∆ήµος ∆ροµολαξιάς-Μενεού, ο οποίος αποτελείται από τον ∆ήµο ∆ροµολαξιάς-Μενεού, καθώς και τις κοινότητες Κιτίου, Περιβολιών και Τερσεφάνου.

4) ∆ήµος Λευκάρων, ο οποίος αποτελείται από τον ∆ήµο Λευκάρων και τις κοινότητες Βάβλας, ∆ελίκηπου, Κάτω Λευκάρων, Κόρνου, Λάγιας και Σκαρίνου.

5) ∆ήµος Αθηένου, ο οποίος αποτελείται από τον ∆ήµο Αθηένου και την κοινότητα Αβδελλερού.


Επαρχία Πάφου:

1) ∆ήµος Πάφου.

2) ∆ήµος Ανατολικής Πάφου, ο οποίος αποτελείται από τον ∆ήµο Γεροσκήπου και τις κοινότητες Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας, Κονιών και Τίµης.


3) ∆ήµος ∆υτικής Πάφου, ο οποίος αποτελείται από τον ∆ήµο Πέγειας και τις κοινότητες Ακουρσού, Ίνειας, Κάθικα, Κάτω Αρόδων, Κισσόνεργας και Πάνω Αρόδων.

4) ∆ήµος Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος αποτελείται από τον ∆ήµο Πόλης Χρυσοχούς και τις κοινότητες Αγίας Μαρίνας, Ανδρολίκου, Αργάκας, Γιαλιάς, ∆ρούσειας, Κρήτου Τέρρας, Μακούντας, Νέου Χωριού, Νέων ∆ηµµάτων, Πελαθούσας, Πωµού, Τέρρας και Χρυσοχούς.

Ελεύθερη επαρχία Αµµοχώστου:


1) ∆ήµος Αγίας Νάπας, ο οποίος αποτελείται από τους ∆ήµους Αγίας Νάπας και Σωτήρας και τις κοινότητες Αυγόρου, Άχνας, Λιοπετρίου.

2) ∆ήµος Παραλιµνίου – ∆ερύνειας, ο οποίος αποτελείται από τους ∆ήµους Παραλιµνίου και ∆ερύνειας και τις κοινότητες Αχερίτου και Φρενάρους.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.