Τι προνοεί το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα – «Ανοίγει μια κερκόπορτα…»

  • Το Τµήµα Περιβάλλοντος στη γνωµάτευσή του για το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα αναφέρει µεταξύ άλλων ότι «αρκετές από τις πρόνοιες και ζώνες που προτείνονται µπορούν να επιφέρουν σηµαντική όχληση στα είδη από την υλοποίηση και λειτουργία έργων σε συγκεκριµένες περιοχές τόσο εντός, όσο και εκτός περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, ειδικά από ζώνες οι οποίες επιτρέπουν διάσπαρτες και µεγάλες αναπτύξεις.
  • Επίσης, δυνητικά επιφέρουν απώλεια οικοτόπων και ειδών καθορισµού εντός περιοχής ∆ικτύου Natura 2000. Οικότοποι οι οποίοι είναι εκτός περιοχών ∆ικτύου Natura 2000 θα επηρεαστούν από αναπτύξεις µε βάση τις πρόνοιες της ζώνης, θα επηρεάσουν τα είδη καθορισµού των περιοχών ∆ικτύου Natura 2000 αφού χρησιµοποιούνται από την πτηνοπανίδα για περιοχές τροφοληψίας και φωλεοποίησης».

Του Μιχάλη Μιχαήλ

Το προτεινόµενο Τοπικό Σχέδιο, σύµφωνα µε το Τµήµα Περιβάλλοντος, επηρεάζει τέσσερις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου εντός των ζωνών ∆α1-ΤΑ και Γα2. Το Τµήµα διατυπώνει επιφυλάξεις για πρόνοιες του Σχεδίου και ζητά την κατάργηση ή την τροποποίηση βασικών προνοιών και τη συµπερίληψη όρων και προϋποθέσεων, προκειµένου να συγκατανεύσει στην έγκρισή του.

Σύµφωνα µε την Έκθεση, για να συγκατανεύσει το Τµήµα Περιβάλλοντος στην έγκριση του τοπικού σχεδίου Ακάµα θα πρέπει, µεταξύ άλλων πολλών, το Τµήµα Πολεοδοµίας να επιφέρει µεταξύ άλλων τις ακόλουθες αλλαγές:


Οικιστικές και τουριστικές ζώνες:

Η οικιστική ζώνη στη ∆ρούσεια να µην επεκταθεί δυτικά από την υφιστάµενη. Να καταργηθεί η επέκταση της τουριστικής ζώνης στον Κάθηκα, όπως και η νοτιοδυτική επέκταση της οικιστικής ζώνης. Στην υφιστάµενη οικιστική ζώνη στο Νέο Χωριό να µην επιτρέπεται ανάπτυξη σε απόσταση µέχρι 200 µέτρων από τις περιοχές του ∆ικτύου Natura που βρίσκονται ανατολικά της ζώνης.

Η τουριστική ζώνη στο Νέο Χωριό να έχει τις ίδιες πολεοδοµικές πρόνοιες µε την τουριστική ζώνη Τ3α2α σχετικά µε το ύψος. ∆ηλαδή, δύο ορόφους για ξενοδοχεία µε µέγιστο ύψος τα οκτώ µέτρα και ένας όροφος για τις υπόλοιπες αναπτύξεις µε µέγιστο ύψος τα πέντε µέτρα. Οι τουριστικές ζώνες Τ3α και Τ3α2α στο Νέο Χωριό να έχουν περιορισµούς για τη µείωση της φωτορύπανσης σύµφωνα µε οδηγό που θα καταρτιστεί, ενώ στις τουριστικές ζώνες Τ3α και Τ3α2α να µην ισχύουν εντός περιοχών που υπάρχουν αργάκια/φαράγγια στο εύρος της περιοχής τους.


Η τουριστική ζώνη Τ3δ2 στην Ίνεια να περιοριστεί ανατολικά της κορυφογραµµής και να µην ισχύει η πολιτική της µεµονωµένης κατοικίας στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάµα.

Λατοµική ζώνη:

Μείωση της προτεινόµενης λατοµικής ζώνης και απαγόρευση εργασιών θραύσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης υλικών. Όλα τα υλικά µετά την εξόρυξη να µεταφέρονται σε άλλον κατάλληλο χώρο.


Οδικό δίκτυο:

Για το οδικό δίκτυο εκτός ορίου ανάπτυξης τίθεται ως όρος να µη δοθούν δικαιώµατα ανάπτυξης λόγω της γειτνίασης µε δρόµο ή άλλα δικαιώµατα πέραν του δικαιώµατος της προσπέλασης. Ζητείται όπως εισαχθούν ασφαλιστικές δικλίδες για την αποτροπή της διάσπαρτης δόµησης.

Υποδοµές:


Να µην επιτρέπονται νέες υποδοµές, κατά µήκος κορυφογραµµών, γκρεµνών, σπηλιών και άλλων γεωλογικών σχηµατισµών ώστε να προστατεύεται το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. Θα εξετάζονται νέες υποδοµές µόνο στις περιπτώσεις όπου οι υποδοµές αυτές είναι απολύτως απαραίτητες και δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Οι δε αναπτύξεις σε περιοχές εκτός ορίου ανάπτυξης θα ακολουθούν το ειδικό πλαίσιο κατευθυντήριων οδηγιών προσαρµογής οικοδοµών στο τοπίο και ειδικού αισθητικού ελέγχου που θα ετοιµάσει το Τµήµα Πολεοδοµίας σε συνεργασία µε το ΕΤΕΚ.

Ζώνη προστασίας τοπίου Ακάµα:

– Απαγόρευση χωροθέτησης περιβαλλοντικών κέντρων ενηµέρωσης εντός των περιοχών του ∆ικτύου Natura, πλην των υποδοµών του Εθνικού ∆ασικού Πάρκου.


– Απαγόρευση χωροθέτησης χώρων στάθµευσης και αναψυκτήριων εντός των περιοχών του ∆ικτύου Natura.

– Απαγόρευση ανάπτυξης αθλητικών εγκαταστάσεων εντός της ζώνης Γα2.

– Απαγόρευση ανάπτυξης επισκέψιµων αγροκτηµάτων εντός της Γα2 και εντός 200 µέτρων από τις περιοχές του ∆ικτύου Natura.


– Απαγόρευση χωροθέτησης οινοποιείων, τυροκοµείων, συσκευαστηρίων φρούτων, αποθηκευτικών αναπτύξεων και άλλων βιοµηχανικών αναπτύξεων κατηγορίας Β ή Γ εντός των περιοχών Natura στη ζώνη Γα2.

Αγροτική ζώνη:

Αναπτύξεις ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, αίθουσες δεξιώσεων, ιδρύµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πρατήρια πετρελαιοειδών να επιτρέπονται µόνο σε απόσταση µέχρι 300 µέτρων από τα όρια ανάπτυξης των κοινοτήτων.


Εξειδικευµένες αναπτύξεις:

Αφορούν εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε αντικείµενο την περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση, κέντρα αποκατάστασης, αποθεραπείας και ευεξίας και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης. Πρόκειται για µεγάλες αναπτύξεις, οι οποίες χωροθετούνται διάσπαρτα σε τρεις περιοχές και σύµφωνα µε το Τµήµα Περιβάλλοντος θα αυξάνουν την όχληση στην περιοχή του ∆ικτύου Natura και θα αποτελούν µεγάλο παράγοντα για συναθροιστικές επιπτώσεις, εφόσον δεν δίνονται µέγιστοι αριθµοί των αναπτύξεων. Στο προτεινόµενο τοπικό σχέδιο, αυτές οι εξειδικευµένες αναπτύξεις καθορίζονται µε ελάχιστο εµβαδό τεµαχίου τα 60.000 τ.µ. και µέγιστο εµβαδό δόµησης τα 1.000 τ.µ.

Το Τµήµα Περιβάλλοντος ζητά όπως καταργηθεί η προτεινόµενη περιοχή εξειδικευµένων αναπτύξεων στην Ίνεια και ∆ρούσεια και προτείνει εναλλακτικά τη χωροθέτηση σε περιοχή εφαπτόµενη νότια της προτεινόµενης τουριστικής ζώνης (νοτιοδυτικά του πυρήνα της πρώτης κοινότητας και βόρεια του πυρήνα της δεύτερης κοινότητας). Επίσης, ζητείται να αφαιρεθεί το δυτικό µισό µέρος από την περιοχή εξειδικευµένων αναπτύξεων στον Κάθηκα.


Τµήµα Περιβάλλοντος: Προστατεύεται πλήρως το φυσικό περιβάλλον

Το Τµήµα Περιβάλλοντος εκτιµά ότι στην Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης Ακάµα διασφαλίζεται πλήρως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο διευθυντής του Τµήµατος, Κώστας Χατζηπαναγιώτου, σχολιάζοντας τις έντονες αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, υπεραµύνθηκε των κρατικών υπηρεσιών λέγοντας ότι η κύρια προσέγγιση του Τµήµατος Περιβάλλοντος ήταν πρώτιστα η προστασία του τόσο µεγάλου κρίσιµου φυσικού αποθέµατος που ονοµάζεται Ακάµας.


Στόχος, επεσήµανε µεταξύ άλλων, είναι η αποµάκρυνση από τα προστατευόµενα είδη και το φαράγγι της Ανδρολύκου, ενώ απαγορεύθηκε ρητά η εγκατάσταση µονάδας για επεξεργασία των πετρωµάτων όπως γίνεται σε όλα τα λατοµεία που διαθέτουν στον ίδιο χώρο µονάδα επεξεργασίας των πετρωµάτων.

Η έκθεση, σηµείωσε, ρυθµίζει τόσο την προστασία της περιοχής όσο και την ανάπτυξη των κοινοτήτων της περιοχής. Ανέφερε ακόµη ότι το επισκέψιµο Αγρόκτηµα σε περιοχές της Αγροτικής Ζώνης Γα4 θα ακολουθεί τη διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου.

Η έκθεση θεωρεί ώριµο αγρόκτηµα τη γεωργική/κτηνοτροφική δραστηριότητα που υπάρχει αποδεδειγµένα τα τελευταία 5 χρόνια από τη δηµοσίευση του Τοπικού Σχεδίου και τουλάχιστον 80% του προτεινόµενου τεµαχίου διατίθεται για τη δραστηριότητα αυτή.


Στα επισκέψιµα αγροκτήµατα θα εντάσσονται µόνο όσα διαθέτουν υφιστάµενο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης και θα µπορούν να φιλοξενούν µόνο µέχρι 25 άτοµα.

Να ξεχάσουµε τον Ακάµα που ξέραµε µέχρι τώρα…

Τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει µεγάλο τµήµα της Έκθεσης για το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα επισηµαίνουν πολλοί φορείς. Οι ενστάσεις εστιάζουν σε πολλά σηµεία, αλλά οι πλείστοι συµφωνούν στο ότι ο Ακάµας όπως τον γνωρίζαµε µέχρι τώρα έχει τελειώσει και σύντοµα θα χαθεί το τοπίο που ξέρουµε, προκαλώντας µια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις. Επισηµαίνονται βέβαια και κάποια θετικά στοιχεία, τα οποία όµως δεν αλλάζουν τη µεγάλη εικόνα.

Χ. Θεοπέµπτου: ∆εν θα εφαρµοστούν τα µέτρα που συµπεριλαµβάνονται στη γνωµάτευση


Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και πρόεδρος των Οικολόγων, Χαράλαµπος Θεοπέµπτου, εξέφρασε ανησυχία για το τοπικό σχέδιο Ακάµα, λέγοντας ότι ξεκινά το τέλος του Ακάµα όπως τον ξέρουµε. Ανέφερε στον «Άστρα» ότι στην τελική γνωµάτευση για ολόκληρη την περιοχή του Ακάµα ενδεχοµένως να ληφθούν αποφάσεις που µπορεί να αλλοιώσουν την περιοχή.

Στη γνωµάτευση, είπε, φαίνεται ότι όντως προστατεύονται οι προστατευµένες περιοχές, αλλά δεν απαγορεύθηκε η µεµονωµένη κατοικία ή οι µεγάλες αναπτύξεις σε περιοχές που δεν είναι προστατευµένες και εκτίµησε ότι τα µέτρα που αναφέρονται στις µη προστατευµένες περιοχές δεν θα εφαρµοστούν.

Έφερε ως παράδειγµα τις πρόνοιες που απαγορεύουν την ασφαλτόστρωση ή τη µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά διερωτήθηκε ποια αρχή θα δώσει άδεια για µεγάλη ανάπτυξη χωρίς ρεύµα, νερό και πρόσβαση µέσω δρόµου; Αν είναι για µεµονωµένη κατοικία αυτό µπορεί να ισχύσει δεδοµένου ότι ο ιδιοκτήτης µπορεί να έχει αυτόνοµη κατοικία µε φωτοβολταϊκά, ντεπόζιτα νερού και θα βρει έναν τρόπο πρόσβασης. Όµως για τις µεγάλες αναπτύξεις πώς θα γίνει, είπε. Ο κ. Θεοπέµπτου δήλωσε πολύ απογοητευµένος από το γεγονός ότι θα επιτραπεί η άναρχη ανάπτυξη στις µη προστατευόµενες περιοχές.


Σε ό,τι αφορά τη λατοµική ζώνη, οι πληροφορίες που έχει είναι ότι δεν χρειαζόταν να δοθούν επεκτάσεις, αφού τα υφιστάµενα δεδοµένα καλύπτουν τις ανάγκες και διερωτήθηκε γιατί τις δίνουν από τώρα;

ΑΚΕΛ: Η προστασία του οικότοπου εξυπηρετεί και την αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων

Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι η γνωµοδότηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος για το Τοπικό Σχέδιο Ακάµα επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και τις προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ και των περιβαλλοντικών κινηµάτων. Επιβεβαιώνει τους χιλιάδες πολίτες που όλο το προηγούµενο διάστηµα κινητοποιήθηκαν για να σωθεί η Χερσόνησος του Ακάµα από τις κυβερνητικές µεθοδεύσεις και από µεγαλοεπιχειρηµατικά συµφέροντα.


Είναι σαφές, σηµειώνει το ΑΚΕΛ, ότι πρέπει να τροποποιηθούν συγκεκριµένες και ουσιαστικές πρόνοιες του προτεινόµενου Τοπικού Σχεδίου, όπως άλλωστε υποδεικνύουν οι όροι της Περιβαλλοντικής Αρχής. Επιπρόσθετα, συγκεκριµένες πρόνοιες όπως η διατήρηση της λατοµικής ζώνης και ορισµένες ζώνες ανάπτυξης πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω, γιατί δεν συνάδουν µε τη διατήρηση και προστασία των οικοτόπων, όπως αυτές προνοούνται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι ο αγώνας για τη σωτηρία του Ακάµα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, µέσα κι έξω από τη Βουλή, µέχρι να διασφαλίσουµε ότι ο ένας µοναδικός οικότοπος του τόπου θα προστατευθεί. Υπενθυµίζει, µάλιστα, ότι κατέθεσε σωρεία προτάσεων για τη βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων, µε τη χρησιµοποίηση εργαλείων και αντισταθµιστικών κινήτρων  προς όφελος των κατοίκων και των ιδιοκτητών γης.

Συσκότιση για τα µέτρα που προωθούνται και άσκηση πολιτικών πιέσεων


Συσκότιση γύρω από το τοπικό σχέδιο Ακάµα κατήγγειλε στον «Άστρα» ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος ∆αµιανού. Έκανε ακόµα λόγο για πολιτική περιρρέουσα ατµόσφαιρα έντονων πιέσεων για τα άτοµα που θα κατήρτιζαν την έκθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Σηµείωσε ότι η έκθεση περιέχει θετικά στοιχεία, τόνισε ωστόσο ότι περιλαµβάνει και µια σειρά από πρόνοιες που φέρουν το αποτύπωµα των πολιτικών πιέσεων που ασκήθηκαν, όπως το γεγονός ότι διατηρούνται τα επισκέψιµα αγροκτήµατα και διευρύνονται οι λατοµικές ζώνες.

Τόνισε ακόµα ότι σε κάποιες περιπτώσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος για αναπτύξεις που θα είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και προς όφελος ιδιωτικών συµφερόντων, αλλά και ενδεχοµένως να υπάρξει αυθαιρεσία. Ανέφερε ακόµα ότι η κυβέρνηση κινείται µε γρήγορες ταχύτητες ενόψει και των προεδρικών εκλογών, ενώ την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι οι Επιτροπές Εσωτερικών και Περιβάλλοντος της Βουλής θα συνεχίσουν να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο.


Σε µια προσπάθεια διασκέδασης των καταγγελιών για συσκότιση, ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, δήλωσε στον «Άστρα» ότι το Τµήµα Περιβάλλοντος απέδειξε ότι δεν επηρεάζεται από συµφέροντα και σχόλια κάνοντας τη δουλειά του.

Ενηµέρωσε ακόµα ότι µέχρι το τέλος Αυγούστου αρχές Σεπτεµβρίου αναµένεται να δηµοσιευθεί το τοπικό σχέδιο Ακάµα, λαµβάνοντας υπόψιν τις πρόνοιες και γνωµατεύσεις του Τµήµατος Περιβάλλοντος. Εξέφρασε, µάλιστα, την άποψη ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές από το Υπουργικό Συµβούλιο.

Ο κ. Καδής είπε ότι µε τη γνωµάτευση του Τµήµατος Περιβάλλοντος εξορθολογίζεται και σουλουπώνεται το τοπικό σχέδιο Ακάµα. Σηµείωσε ωστόσο ότι τους προβληµατίζει το θέµα των ιδιοκτητών γης. Όπως είπε, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας εξετάζουν τη δεδοµένη στιγµή αντισταθµιστικά µέτρα, διαβεβαιώνοντας τους κατοίκους της περιοχής ότι δεν θα τους ξεχάσουν και θα ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα για την απώλεια των δικαιωµάτων ανάπτυξης που θα προσδοκούσαν.


ΟΠΟΚ: Σοβαρές, αρνητικές και µη αναστρέψιµες οι συνέπειες

Ο επιστηµονικός λειτουργός της Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Κλείτος Παπαστυλιανού, είπε ότι υπάρχουν σηµεία στην έκθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής για το τοπικό σχέδιο Ακάµα που πρέπει να τύχουν διευκρινίσεων, λέγοντας ότι η έκθεση κινείται προς θετική κατεύθυνση. Σηµείωσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η έκθεση επιβεβαιώνει πως το αναθεωρηµένο τοπικό σχέδιο Ακάµα, όπως προτάθηκε από το Πολεοδοµικό Συµβούλιο, θα επιφέρει σοβαρές, αρνητικές και µη αναστρέψιµες συνέπειες.

Αναφέρθηκε ακόµα επί ειδικών προνοιών από τις οποίες προκύπτουν προβλήµατα όπως η έγκριση της µισής έκτασης της λατοµικής ζώνης Ανδρολύκου και της µισής έκτασης της τουριστικής ζώνης Ίνειας. Επίσης, είπε ότι η Περιβαλλοντική Αρχή πρέπει να δώσει διευκρινίσεις σε σχέση µε την πρόνοια που αφορά τη χωροθέτηση επισκέψιµων αγροκτηµάτων.


Ο κ. Παπαστυλιανού είπε ακόµα ότι κάποιες πρόνοιες απορρίπτονται, όπως µεταξύ άλλων η ανέγερση µεµονωµένης κατοικίας και επισκέψιµων αγροκτηµάτων, χώροι ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων και αναψυκτήριων εντός των προστατευόµενων περιοχών.

Μ. Λοϊζίδης: Ανοίγει µια κερκόπορτα για την άλωση του Ακάµα

Ο μηχανικός περιβάλλοντος Μιχάλης Λοϊζίδης δήλωσε στη «Χαραυγή» ότι το θέµα του Ακάµα έχει ουσιαστικά τελειώσει, σηµειώνοντας ότι εφόσον επιτρέπεται να γίνει η αρχή για την ανάπτυξη, αυτό σηµαίνει ότι το πράγµα δεν θα µείνει όπως το περιγράφει το Τµήµα Περιβάλλοντος.


Το κράτος, σηµείωσε, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν µπορεί να ελέγξει τα πράγµατα! Ανέφερε, µάλιστα, ότι δεν τον φοβίζει τόσο το ότι θα δοθούν κάποιες αδειοδοτήσεις, αλλά το ότι δεν θα µπορέσουν να ελέγξουν αν θα εφαρµοστούν οι πρόνοιες των αδειοδοτήσεων.

Σε µια ευνοµούµενη πολιτεία, υπογράµµισε, δεν θα υπήρχε θέµα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, αφού ξέρουµε πώς λειτουργούν τα πράγµατα στην Κύπρο. Ως είθισται στην Κύπρο, πρόσθεσε, από τη στιγµή που δίνεις δικαιώµατα σε κάποιους, γιατί να µη δώσεις και στους διπλανούς; Έτσι ανοίγει µια κερκόπορτα για την άλωση του Ακάµα.

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.