Τι προτείνει η µελέτη για το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας Αµµοχώστου

Απογοήτευση για τη σχεδόν µονόπλευρη στόχευση σε Αγία Νάπα και Πρωταρά

 

Του

Τάσου Περδίου

Η µελέτη περιλαµβάνει σενάρια και µέτρα µεταφορών και στη συνέχεια αναλύει τις υποδοµές που προτείνονται. Μεγάλη έµφαση δίδεται στην ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου µε πρόγραµµα επέκτασης δικτύου ποδηλασίας, βελτιωµένη ορατότητα σε διασταυρώσεις και διαβάσεις ποδηλάτων, προηγµένα συστήµατα φώτων τροχαίας και διαχωρισµένων λωρίδων στροφής ποδηλάτων σε κόµβους, χώρους στάθµευσης και αποθήκευσης ποδηλάτων σε καίριες τοποθεσίες, ενίσχυση φωτισµού για τις υποδοµές ποδηλασίας και βελτίωση της αναγνωσιµότητας των διαθέσιµων υποδοµών ποδηλασίας.

Βασικός πυλώνας του ΣΒΑΚ Αµµοχώστου είναι επίσης η ανάπτυξη έξυπνων συστηµάτων µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται εφαρµογή συστήµατος ελέγχου κυκλοφορίας για τη διαχείριση σηµατοδοτηµένων διασταυρώσεων σε πραγµατικό χρόνο µε στόχο την αύξηση της απόδοσης του δικτύου και εφαρµογή δυναµικής σήµανσης σε πραγµατικό χρόνο για τη διαθεσιµότητα στάθµευσης εντός των κεντρικών περιοχών Παραλιµνίου, Αγίας Νάπας και Πρωταρά.

Στον τοµέα του εφοδιασµού, γίνεται εισήγηση για περιορισµό της πρόσβασης των εφοδιαστικών οχηµάτων στις κεντρικές περιοχές Παραλιµνίου, Αγίας Νάπας και Πρωταρά σε περιορισµένα χρονικά περιθώρια. Προτεινόµενα χρονικά περιθώρια σε περιόδους εκτός αιχµής: πριν από τις 7:00 π.µ., µεταξύ 10:30 και το µεσηµέρι και µετά τις 8:00 µ.µ. Επίσης, προτείνεται η δηµιουργία χώρων κοντά στις κεντρικές περιοχές Παραλιµνίου, Αγίας Νάπας και Πρωταρά και άλλων τουριστικών χώρων όπου οι εµπορευµατικές µεταφορές θα µπορούν εύκολα και άµεσα να σταθµεύσουν τα ΒΦΟ και να ολοκληρώσουν τις παραλαβές ή τις παραδόσεις (τελευταίο µίλι) χρησιµοποιώντας µικρά τρόλεϊ ή ποδήλατα εφοδιασµού.

Imgsrc 7

Στο κεφάλαιο «στάθµευση», οι µελετητές εισηγούνται δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ναύλων για τη χρήση υπηρεσιών κινητικότητας, εφαρµογή στάθµευσης επί πληρωµή στις κεντρικές περιοχές Παραλιµνίου, Αγίας Νάπας και Πρωταρά, αφαίρεση της στάθµευσης εντός οδού όπου απαιτείται χώρος για τη διαπλάτυνση πεζοδροµίων ή/και ποδηλατοδρόµων και υλοποίηση park & rides/πολυτροπικών κόµβων/park & pedal.

Για τους πεζούς, περιλαµβάνονται προτάσεις για βελτίωση των διαβάσεων πεζών στους δρόµους, βελτιωµένη ορατότητα σε διασταυρώσεις και διαβάσεις πεζών και ενίσχυση φωτισµού για τις υποδοµές πεζών.

Στον τοµέα των δηµοσίων συγκοινωνιών, κρίνεται αναγκαία η εξισορρόπηση των παροχών µεταξύ καλοκαιρινής και χειµερινής περιόδου, ανάλυση των διαδροµών της υπηρεσίας, του αριθµού και της τοποθεσίας των στάσεων λεωφορείων, για να αυξηθεί η προσβασιµότητα για ντόπιους και τουρίστες, ορισµός ολοκληρωµένου συστήµατος ναύλων για τους κόµβους µετεπιβίβασης (park & ride/πολυτροπικοί κόµβοι), ενώ ενδιαφέρουσα είναι η εισήγηση για εκπόνηση σχεδίου δράσης για επιβίβαση ποδηλάτων σε λεωφορεία.

Σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, κρίνεται αναγκαία η µείωση των οδοστρωµάτων προς όφελος των πεζών και άλλων µέσων µεταφοράς στις κεντρικές περιοχές του Παραλιµνίου, της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά, ενώ στο κεφάλαιο της κοινόχρηστης κινητικότητας προτείνονται η επέκταση του συστήµατος κοινής χρήσης ποδηλάτων σε όλη την επαρχία, ιδιαίτερα στις περιοχές Παραλιµνίου, Αγίας Νάπας και Πρωταρά, η συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς για να τους ενθαρρύνει να εφαρµόσουν προγράµµατα για λέσχες αυτοκινήτων στην επαρχία Αµµοχώστου και η εφαρµογή συστήµατος κοινής χρήσης ηλεκτρικών σκούτερ.

Imgsrc 5

Οι προτάσεις του δηµάρχου ∆ερύνειας

Όπως γράψαµε την περασµένη Τετάρτη, η παρουσίαση των προτάσεων έγινε δεκτή µε απογοήτευση από τοπικούς άρχοντες της περιοχής, καθώς κρίθηκε ότι επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στις δύο τουριστικές περιοχές και αποκλείουν τους υπόλοιπους δήµους και κοινότητες. Ο δήµαρχος ∆ερύνειας, Άντρος Καραγιάννης, απέστειλε µάλιστα επιστολή στον νέο Υπουργό Μεταφορών χωρίς να κρύβει τη δυσφορία του για τη µορφή που παίρνει το ΣΒΑΚ. Ταυτόχρονα, υποβάλλει πολύ συγκεκριµένες προτάσεις για την περιοχή του ζητώντας να ληφθούν υπόψιν. Οι προτάσεις αυτές είναι, µεταξύ άλλων οι εξής:

1. Βελτίωση οδικού δικτύου ∆ερύνειας – Φρενάρους

2. ∆ηµιουργία χώρων park and ride.

3. ∆ηµιουργία πεζόδροµων – ποδηλατόδροµων στο οδικό δίκτυο ∆ερύνειας – Φρενάρους, περιµετρικά της Λίµνης Παραλιµνίου – ∆ερύνειας – Σωτήρας, στη Λεωφόρο Αµµοχώστου και στην οδό Οµονοίας – σύνδεση µεταξύ οδών Σταδίου – Μακαρίου Γ’ – Λεωφ. Ελευθερίας και Λεωφ. Αµµοχώστου.

Σύµφωνα µε τον ∆ήµο ∆ερύνειας, η βελτίωση και η δηµιουργία απαραίτητων υποδοµών στο δρόµο που συνδέει την κοινότητα Φρενάρους µε τον ∆ήµο ∆ερύνειας, κρίνεται αναγκαία, επειδή ο εν λόγω δρόµος εξυπηρετεί µεγάλο όγκο διερχόµενων µηχανοκίνητων οχηµάτων συνδέοντας µε αυτόν τον τρόπο τις γύρω κοινότητες µε τον ∆ήµο Παραλιµνίου και τη βιοµηχανική/βιοτεχνική περιοχή του ∆ήµου ∆ερύνειας.

Σε ό,τι αφορά το park and ride, άποψη της δηµοτικής Αρχής είναι ότι µε τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η διοχέτευση της κίνησης και της χρήσης οχηµάτων στις κεντρικές περιοχές. Άρα, όπως αναφέρεται, η δηµιουργία τέτοιων χώρων θα πρέπει να προτείνεται σε περιοχές περιφερειακά για να έχουν ουσιαστική χρήση.

Για δε τους πεζόδροµους και ποδηλατόδροµους που προτείνονται, ο ∆ήµος ∆ερύνειας θεωρεί ότι αυτοί συνδέουν στοχευµένα οικιστικές και τουριστικές περιοχές, αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον όπως είναι π.χ. η Λίµνη Παραλιµνίου, δηµιουργούν χώρο για άθληση και εµπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα µε το φυσικό περιβάλλον, προωθούν τον Τουρισµό Ειδικών Ενδιαφερόντων και περιορίζουν τη χρήση µηχανοκίνητων οχηµάτων.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα έργα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν άµεσα (Λαϊκή Αγορά, αίθουσα Πολιτισµού, δηµοτική βιβλιοθήκη κ.λπ.) τα οποία, όπως τονίζεται, θα έχουν µεγάλη επισκεψιµότητα τόσο από τον ντόπιο πληθυσµό, όσο και από τουρίστες που θα βρίσκονται στην περιοχή.

Imgsrc 6

Η παρουσίαση δεν τους αφήνει όλους ικανοποιηµένους

∆ιάφορα µέτρα που σχετίζονται µε το οδικό δίκτυο, τους πεζούς, τη χρήση ποδηλάτου και τις δηµόσιες συγκοινωνίες, µεταξύ άλλων, προτείνουν οι µελετητές που ετοιµάζουν το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας Αµµοχώστου. Οι προτάσεις και τα διάφορα σενάρια παρουσιάστηκαν στη δεύτερη δηµόσια διαβούλευση που έγινε στις 8 Μαρτίου στη ∆ερύνεια, κατά τη διάρκεια της οποίας η κοινοπραξία “Mobilityinchain Srl + A.L.A. Planning Partnership Consultancy LLC” έκανε εκτενή παρουσίαση στη βάση εγγράφου έκτασης 70 σελίδων.

Ο εκπρόσωπος των Συµβούλων Μελέτης του ΣΒΑΚ Αµµοχώστου, Αλέξανδρος Τσιατίνης, ανέπτυξε τα σενάρια και τα µέτρα που καθορίστηκαν παρουσιάζοντας προτάσεις που αφορούν τις Υποδοµές Ποδηλασίας, Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών, Εφοδιασµό, Στάθµευση, Υποδοµές Πεζών, ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες, Οδικό ∆ίκτυο, Κοινόχρηστη Κινητικότητα, ∆ιαχείριση Ταξιδιών, Ανάπτυξη Χρήσης Γης. Όπως όµως έχουµε γράψει, η παρουσίαση δεν τους αφήνει όλους ικανοποιηµένους, αφού διαπιστώθηκε ότι το ΣΒΑΚ καταπιάνεται σχεδόν αποκλειστικά µε τις τουριστικές περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά, αφήνοντας έξω τις υπόλοιπες Τοπικές Αρχές. Ήδη, ο δήµαρχος ∆ερύνειας έχει διαµαρτυρηθεί γραπτώς στον Υπουργό Μεταφορών και Έργων υποβάλλοντας ταυτόχρονα συγκεκριµένες προτάσεις, οι οποίες ζητά να ληφθούν υπόψιν.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy