Τη σύσταση ειδικής τεχνικής επιτροπής για σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε το Υπ. Υγείας

Ðïëßôåò êÜíïõí âüëôá óôï êÝíôñï ôçò ó÷åäüí Üäåéáò Ëåõêùóßáò, 14 Éáíïõáñßïõ 2021. Óå éó÷ý ôÝèçêå áðü ôçí ÊõñéáêÞ ôï ãåíéêü áðáãïñåõôéêü óôéò ìåôáêéíÞóåéò ðïëéôþí ðëçí ïñéóìÝíùí åîáéñÝóåùí, ìå óôü÷ï ôç ìåßùóç ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý óôçí Êýðñï. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων επιδιώκει το Υπουργείο Υγείας με τη σύσταση ειδικής τεχνικής Επιτροπής η οποία θα εξετάσει τις αποφάσεις για σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων, τα οποία εκπνέουν την 31η Ιανουαρίου 2021.

Μιλώντας στη Μεσημβρινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ, η Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας Μαργαρίτα Κυριάκου σημείωσε το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονταν στη βάση εισηγήσεων της επιστημονικής ομάδας και δεν υπήρχε συντονισμός των Υπουργείων.

Τώρα, ανέφερε, με τη σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής, θα κληθούν να συμβάλουν ο καθένας βάσει της αρμοδιότητάς του έτσι ώστε η άρση των περιοριστικών μέτρων να γίνει με τον πιο ομαλό τρόπο και με τρόπο που να αποφευχθεί πισωγύρισμα στα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η κ. Κυριάκου επεσήμανε ότι πρέπει να συνεχιστεί η πορεία βελτίωσης της επιδημιολογικής κατάστασης έτσι ώστε αρχές Φεβρουαρίου να επαναλειτουργήσουν σταδιακά διάφοροι κλάδοι και τομείς της οικονομίας που ανέστειλαν λειτουργία τους.

Ξεκαθάρισε ότι η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων δεν θα γίνει για όλους ταυτόχρονα και τόνισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης.

Στην Τεχνική επιτροπή θα συμμετέχουν, με υπηρεσιακούς τους, τα Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας, Παιδείας και Εμπορίου.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.