Για τη θεσµική αναβάθµιση της Μηχανικής Περιβάλλοντος

Της
Καθηγήτριας Μαρίνας Νεοφύτου*

 

Παρακολουθώντας στενά τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις αναδυόµενες προκλήσεις στην τρέχουσα πραγµατικότητα της κοινωνίας της Κύπρου, είναι ξεκάθαρη η διαπίστωση ότι για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους είναι σηµαντική και αναγκαία προϋπόθεση η θεσµική αναβάθµιση του επιστηµονικού κλάδου της Μηχανικής Περιβάλλοντος στην Κύπρο.


Το θεσµικό πλαίσιο και οι επιστηµονικές θεµατικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας (ΕΠΣ), καθώς και η αναγκαία ολιστική και πολυ-κριτηριακή προσέγγιση που απαιτούν, δεν µπορούν να καλυφθούν από την υφιστάµενη θέση µιας εξειδίκευσης ενός κλασικού κλάδου Μηχανικής – συνήθως και ως επί το πλείστον Πολιτικής Μηχανικής. Οι περιοχές εστίασης που αναδεικνύει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση νέων απόφοιτων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, που θα καλύπτουν ολοκληρωµένα και συνεκτικά αυτές τις αναγκαίες γνωστικές περιοχές µέσα σε ένα συγκροτηµένο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών.

Βασικό στοιχείο, όµως, για τη θεσµική αναβάθµιση της Μηχανικής Περιβάλλοντος είναι ειδικά η αναγνώρισή της ως αυτόνοµου κλάδου της Μηχανικής Επιστήµης µε διακριτά επαγγελµατικά δικαιώµατα.

Η πρόσφατη έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο της πρότασης για τροποποίηση του Νόµου περί του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), προκειµένου να προστεθεί ως ξεχωριστός και αυτόνοµος κλάδος της Μηχανικής Επιστήµης η ειδικότητα της Μηχανικής Περιβάλλοντος, σηµατοδοτεί την τόσο αναγκαία αναβάθµισή της. Χαιρετίζουµε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση αυτήν την πρόταση για αυτό που σηµατοδοτεί!

Η θεσµική αυτή αναγνώριση έρχεται σε σηµαντικό συγχρονισµό µε την αξιοσηµείωτη διαπίστωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστήµιο Κύπρου τον περασµένο Μάρτιο, ότι ο κλάδος της Μηχανικής Περιβάλλοντος κατατάσσεται ανάµεσα στα τρία πρώτα γνωστικά πεδία -µαζί µε την Ψηφιοποίηση και την Κυβερνο-ασφάλεια- για τα οποία η Ευρώπη θα έχει µεγάλη ανάγκη σε επαγγελµατίες τα επόµενα χρόνια και αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό αναδυόµενο γνωστικό πεδίο. […]


Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήµιο Κύπρου, ανταποκρινόµενο σε αυτή την ανάγκη, και αναλαµβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί, έχει αποφασίσει τη δηµιουργία ενός νέου διακριτού προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών στη Μηχανική Περιβάλλοντος. Η υφιστάµενη δυνατότητα περιορισµένων επιλογών µαθηµάτων εξειδίκευσης στην κατεύθυνση της Μηχανικής Περιβάλλοντος, κάτω από ένα ενιαίο προπτυχιακό πρόγραµµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος όπως προσφέρεται µέχρι στιγµής, αποδεικνύεται περιορισµένη για να ανταποκριθεί επαρκώς στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες τόσο της χώρας όσο και της Ευρώπης ευρύτερα. Φυσικά, δεν µπορεί να αποτελεί µεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση η προπτυχιακού επιπέδου επιστηµονική γνώση για τον απαιτούµενο ολιστικό συνδυασµό γνωστικών περιοχών.

Και επειδή η ευθύνη, η διαφάνεια και η συνεργασία είναι θεµελιακά χαρακτηριστικά για µια αποτελεσµατική κλιµατική δράση, όπως ανέδειξε η 27η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Κλίµα στο Σαρµ-ελ-Σέιχ (COP27), το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Κύπρου προγραµµατίζει µια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών σε διάλογο µε κοινωνικούς συµµέτοχους για την προώθηση των κλιµατικών στόχων.

* Πρόεδρος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Κύπρου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.