Με τις κρατικές υποσχέσεις παλεύει το Νοσοκοµείο Λεµεσού

Τα µεγάλα λόγια και οι ανέξοδες δεσµεύσεις όχι µόνο δεν λύνουν, αλλά διαιωνίζουν τα χρόνια προβλήµατα σε βάρος ασθενών και προσωπικού, υπονοµεύοντας παράλληλα την αποτελεσµατική λειτουργία του ΓεΣΥ

Τα Νοσοκοµεία Λεµεσού και Πάφου, τονίζει ο περιφερειακός διευθυντής ΟΚΥπΥ Λεµεσού-Πάφου, Χρίστος Νικολάου, υπολείπονται ειδικότητες, όπως Νευροχειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική και Επεµβατική Ακτινολογία, κάτι που θέτει τα δηµόσια νοσηλευτήρια σε µειονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισµού, αλλά κυρίως δεν τους επιτρέπουν να παράσχουν έγκαιρα την πρέπουσα περίθαλψη στους ασθενείς.

Του Χρήστου Χαραλάµπους

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Νοσοκοµείο Λεµεσού, που στα 33 χρόνια λειτουργίας του δεν έχει ποτέ ανακαινιστεί, υποδείχθηκε ότι δεν στέκει επί ίσοις όροις απέναντι στα µεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της πόλης που λειτουργούν εντός του ΓεΣΥ.

Απόλυτη κατανόηση είχαν εκφράσει ο Πρόεδρος και η υπουργός στα προβλήµατα του νοσοκοµείου, έτσι όπως τους παρατέθηκαν από τον περιφερειακό διευθυντή του ΟΚΥπΥ, το προσωπικό αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς. ∆εσµεύτηκαν, µάλιστα, ότι µέσα σε λίγες µέρες θα δρομολογούνταν διαδικασίες που θα σήµαναν την έναρξη βασικών ενεργειών για να επιλυθούν βασικά προβλήµατα.

Φαίνεται όµως ότι και σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η πεπατηµένη των µεγάλων λόγων και υποσχέσεων που αφήνονται να αιωρούνται και δεν γίνονται πράξεις. Τα χρόνια προβλήµατα του Νοσοκοµείου Λεµεσού, όπως και του Περιφερειακού Νοσοκοµείου Τροόδους (Κυπερούντας), όχι µόνο εξακολουθούν να υπάρχουν, ταλαιπωρώντας ασθενείς και επαγγελµατίες υγείας, αλλά συνεχώς οξύνονται. Προβλήµατα και ελλείψεις που επανειληµµένα τα τελευταία χρόνια έχουν επισηµανθεί µέσα από επιστολές και υποµνήµατα προς το Υπουργείο Υγείας τόσο από βουλευτές και τοπικές Αρχές της Λεµεσού όσο και από τις οργανώσεις των γιατρών, των νοσηλευτών και των ασθενών.

Το ότι εδώ και χρόνια το Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού ασφυκτιά ανάµεσα στα προβλήµατά του και τις πολλαπλές ανάγκες των ασθενών είναι µια πραγµατικότητα που δεν σηκώνει αµφισβήτηση.

Τα προβλήµατα αφορούν αφενός την παλαιότητα και αφετέρου την έλλειψη χώρων για σκοπούς υποδοµών (γραφεία ιατρών, εξωτερικά ιατρεία, διαχείριση ασθενών, µικροχειρουργοί κ.τ.λ.). Ζητήµατα τα οποία επιτακτικά θέτουν οι ασθενείς αλλά και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τα οποία όµως αποδεικνύεται συνεχώς ότι πηγαίνουν σε ώτα µη ακουόντων.

Ενδεικτικά, όπως επισηµαίνει ο Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος, ως βουλευτής παλαιότερα αλλά και σήµερα ως επαρχιακός γραµµατέας του ΑΚΕΛ, ασχολήθηκε και συνεχίζει να ασχολείται µε τα ζητήµατα που ταλανίζουν το Νοσοκοµείο Λεµεσού και γενικότερα τα δηµόσια ιατρικά ιδρύµατα της επαρχίας, το 2020 στάλθηκε επιστολή στον ΓΕ∆ επισυνάπτοντας το Master Plan που έγινε το 2017 για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας, ζητώντας να υπάρξει ενηµέρωση αν υπάρχει πρόθεση από τον Οργανισµό να προχωρήσει το συγκεκριµένο σχέδιο επέκτασης του Νοσοκοµείου, αλλά ακόµα αναµένεται απάντηση.

Στις 4 Ιουνίου 2021, για παράδειγµα, υπήρξε αίτηµα για αγορά υπηρεσιών µελετητή για προώθηση έργων που είχαν καταγραφεί για τα Νοσοκοµεία Λεµεσού και Πάφου, αλλά και πάλι δεν υπήρξε µέχρι σήµερα καµιά απάντηση.

Στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαµψης, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργίου, έγιναν κάποια έργα, όµως αρκετές από τις εισηγήσεις που δεν ενέπιπταν στο Σχέδιο, όπως το νέο αυτόνοµο κτίριο για σκοπούς µετακίνησης µη ιατρικών υπηρεσιών εκτός του κυρίου κτιρίου, δεν έχουν εισακουστεί.

Πέραν τούτου, κάποια µικρότερα έργα και αναβαθµίσεις που ήταν δύσκολο να προωθηθούν σε τοπικό επίπεδο µέχρι 25.000, έχουν διακοπεί λόγω νοµικού κωλύµατος και αυτή τη στιγµή εκκρεµούν 40 περίπου µικρά έργα στην Περιφέρεια Λεµεσού – Πάφου.

Έλλειψη σηµαντικών κλινικών και προσωπικού

Η απουσία µηχανογραφηµένων συστηµάτων, η οποία προκαλεί αυξηµένο λειτουργικό κόστος αλλά και προβλήµατα ελέγχου και διοίκησης, είναι ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτηµα που τίθεται από όλους τους εµπλεκόµενους.

Επιπλέον, διαιωνίζεται το πρόβληµα της στελέχωσης σε ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σήµερα υπάρχουν κλειστές 50 περίπου κλίνες, επειδή δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό για να τις διαχειριστεί. Πέραν τούτου, µέχρι και τρεις κλινικές καλύπτονται από έναν και µόνο γραφέα, τη στιγµή που στον ιδιωτικό τοµέα ο γιατρός µπορεί να πλαισιώνεται από έναν ή και περισσότερους γραφείς.

Το άλλο µεγάλο κεφάλαιο που συνθέτει την υποβάθµιση του Νοσοκοµείου Λεµεσού, αφορά στην απουσία στρατηγικού σχεδιασµού. Και µια σηµαντική παράµετρος που άπτεται του στρατηγικού σχεδιασµού είναι και αυτό που ονοµάζουµε Παγκύπριες Κλινικές/Τµήµατα. Για την περιφέρεια γίνεται αναφορά στις Νεύρο-αγγείο-θωρακοχειρουργικές κλινικές, οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε το τραύµα και την ανάγκη κάλυψης του 34% του πληθυσµού και είναι για αυτόν το λόγο που έχουν υποβληθεί αιτήµατα για γιατρούς. Στόχος, όπως επισηµαίνεται, δεν είναι η δηµιουργία τριών κλινικών µε πέντε γιατρούς η κάθε µια, αλλά «Οµάδα ∆ιαχείρισης Τραύµατος» στελεχωµένη σε πρώτο στάδιο µε δύο νευροχειρουργούς, έναν αγγειοχειρουργό και έναν θωρακοχειρουργό, χωρίς τους οποίους το νοσοκοµείο δεν µπορεί να δέχεται περιστατικά τα οποία θα οδηγούνται εξ ανάγκης σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Μια άλλη ειδικότητα που είναι ανάγκη να προωθηθεί είναι η Επεµβατική Ακτινολογία. Το σχετικό αίτηµα έχει υποβληθεί προ πολλού και αναµένονται αποφάσεις. Υπάρχει εξοπλισµός 2 εκ. ευρώ κατάλληλος για στήριξη της ειδικότητας όπως και άλλων ειδικοτήτων (αγγειογράφος, µίνι αγγειογράφος και νέος αξονικός που θα παραδοθεί τον επόµενο µήνα), αλλά το νοσοκοµείο χρειάζεται τον γιατρό και την έγκριση της εφηµερίας του.

Ζητούνται εξηγήσεις και για το Νοσοκοµείο Τροόδους

Με κοινοβουλευτική ερώτηση στον Υπουργό Υγείας στις 26 Απριλίου 2023 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, αναφέρεται στα σοβαρά προβλήµατα του Νοσοκοµείου Τροόδους, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, των επισκεπτών και των εργαζοµένων και ζητά ενηµέρωση για τον προγραµµατισµό σε µια σειρά καίρια ζητήµατα όπως:

– Ηµεροµηνία παράδοσης της νέας Πνευµονολογικής-Φυµατιολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Τροόδους και πρόθεση για πρόσληψη προσωπικού, προκειµένου να λειτουργήσουν και οι δύο όροφοι.

– Ο σχεδιασµός για τη διασύνδεση του κτιρίου της νέας Πνευµονολογικής-Φυµατιολογικής Κλινικής µε το υφιστάµενο κτίριο, για την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

– Ο σχεδιασµός για ανακαίνιση των υφιστάµενων θαλάµων του Παθολογικού και του Φυµατιολογικού Τµήµατος, δηµιουργία νέου νεκροθαλάµου στη βάση σύγχρονων δεδοµένων και αντικατάσταση της στέγης του νοσοκοµείου, η οποία παρουσιάζει σοβαρή διάβρωση.

– Η ανακαίνιση της κατοικίας του εκάστοτε διευθυντή του νοσοκοµείου, προκειµένου να µπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή/και για σκοπούς εφηµερίας των ιατρών.

– Η εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισµού στο νοσοκοµείο, όπως µαστογράφος, νέος οδοντιατρικός εξοπλισµός.

– Η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων υγιεινής στους υφιστάµενους θαλάµους του νοσοκοµείου.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy