Παρατηρήσατε ότι σε κάθε επίσηµη επίσκεψη ο Πρόεδρος κάνει τουλάχιστον ένα σαρδάµ;
Με την επίσκεψη Μητσοτάκη, από τον πολύ ενθουσιασµό φαίνεται ήταν περισσότερα.
Μια από αυτές ήταν και η ευχή ο κ. Μητσοτάκης να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του κυπριακού λαού.

Σόρρυ Πρόεδρε, αλλά προσωπικά δεν έχω καµία προσδοκία από τον κ. Μητσοτάκη.
Ούτε καν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της οποίας είµαι υπήκοος.
∆εσµεύτηκε και ξεδεσµεύτηκε τόσες πολλές φορές, που καµιά προσδοκία πλέον δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε τέτοια αξιοπιστία.

Τσουνάµι