Το Διοικητικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση για επιβολή προστίμου στον Νεοκλή Λυσάνδρου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), σε υπόθεση που αφορούσε την επένδυση της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΚΚ η υπόθεση αφορούσε την απόφαση της ΕΚΚ ημερομηνίας 8 Απριλίου 2014, κατόπιν διερεύνησης σχετικά με την επένδυση της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd σε ΟΕΔ (Βλ.Ανακοίνωση ΕΚΚ ημερομηνίας 5.6.2014) , να επιβάλει στον κ. Νεοκλή Λυσάνδρου, τότε Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Ελέγχου της Eταιρείας, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €200.000.

Το πρόστιμο αφορούσε παράβαση του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου αναφορικά με τη Δήλωση Διοικητικών Συμβούλων και Άλλων που περιλήφθηκε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 30.6.2010 και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31.12.2010.

Επίσης παράβαση του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου σε σχέση με τα Ενημερωτικά Δελτία της Εταιρείας ημερομηνίας 28.5.2010, 21.12.2010 και 19.5.2011 και το Ενημερωτικό Δελτίο του Ταμείου Προνοίας της Εταιρείας ημερομηνίας 1.9.2010, τα οποία υπέγραψε.

Ο κ. Λυσάνδρου καταχώρησε προσφυγή κατά της πιο πάνω απόφασης και το Διοικητικό Δικαστήριο, στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, αποφάσισε ότι κανείς από τους προβαλλόμενους λόγους ακυρότητας δεν ευσταθεί, επικυρώνοντας την απόφαση για επιβολή διοικητικού προστίμου στην οποία κατέληξε η ΕΚΚ.

Μας έχεις Like στο Facebook ;