Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει την αναθεώρηση της Οδηγίας µε στόχο τον τερµατισµό του greenwashing

Rubber stamp over paper background with leaves symbol printed on it. Concept image for eco friendly communication.

Στην πρόσφατη Ολοµέλεια οι ευρωβουλευτές στήριξαν, µε 544 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 17 αποχές, την πρόταση νέας οδηγίας για την ενδυνάµωση των καταναλωτών για την πράσινη µετάβαση µε έµφαση στη βελτίωση της σήµανσης των προϊόντων, την αύξηση της διάρκειας ζωής τους και τον τερµατισµό των παραπλανητικών ισχυρισµών (το γνωστό greenwashing).

Η προτεινόµενη Οδηγία αποτελεί µέρος της πρώτης δέσµης µέτρων για την κυκλική οικονοµία και προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης γενικών περιβαλλοντικών ισχυρισµών, όπως «φιλικό προς το περιβάλλον», «φυσικό», «βιοδιασπώµενο», «κλιµατικά ουδέτερο» ή «οικολογικό», εάν αυτοί δεν συνοδεύονται από λεπτοµερή αποδεικτικά στοιχεία. Στοχεύει επίσης στην απαγόρευση περιβαλλοντικών ισχυρισµών που βασίζονται αποκλειστικά σε συστήµατα αντιστάθµισης άνθρακα. Άλλες παραπλανητικές πρακτικές, όπως ισχυρισµοί για ολόκληρο το προϊόν, εάν ο ισχυρισµός ισχύει µόνο για ένα µέρος του, ή ότι ένα προϊόν θα διαρκέσει ορισµένο χρονικό διάστηµα ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα ορισµένο επίπεδο έντασης, εάν αυτό δεν είναι αλήθεια, θα απαγορεύεται επίσης.

Για να απλουστευθούν οι πληροφορίες για τα προϊόντα, οι ευρωβουλευτές θέλουν να επιτρέπονται µόνο τα σήµατα βιωσιµότητας που βασίζονται σε επίσηµα συστήµατα πιστοποίησης ή θεσπίζονται από τις δηµόσιες Αρχές. Οι ευρωβουλευτές επιθυµούν επίσης οποιαδήποτε πρόσθετη προαιρετική επέκταση της εγγύησης που παρέχεται από τους παραγωγούς να αναγράφεται σε ένα προϊόν µε εναρµονισµένο τρόπο.

Για να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, το Κοινοβούλιο θέλει να απαγορεύσει την εισαγωγή χαρακτηριστικών στο επίπεδο του σχεδιασµού τους που περιορίζουν την ανθεκτικότητά τους και οδηγούν σε πρόωρη δυσλειτουργία. Ακόµη, όλα τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε άλλες εταιρείες να µπορούν να κατασκευάζουν αναλώσιµα, ανταλλακτικά ή άλλα εξαρτήµατα (π.χ. φορτιστές ή φυσίγγια µελάνης) γι’ αυτές, σύµφωνα µε τους ευρωβουλευτές. Εάν ένα προϊόν δεν µπορεί να επισκευαστεί, οι αγοραστές θα πρέπει να ενηµερώνονται για αυτό και για τυχόν άλλους σχετικούς περιορισµούς πριν το αγοράσουν.

Αριστερά: Ανεπαρκείς οι προτάσεις, αλλά παραµένουν χρήσιµο εργαλείο

Μιλώντας εκ µέρους της Οµάδας της Αριστεράς στο ΕΚ, ο ευρωβουλευτής Mick Wallace σηµείωσε ότι «οι προτάσεις της Επιτροπής ήταν απογοητευτικές. Η Οδηγία για το greenwashing είχε την ευκαιρία να απαγορεύσει ισχυρισµούς για κλιµατική ουδετερότητα και δεν το έκανε. Η πρόταση πιστοποίησης αφαίρεσης άνθρακα δεν προβλέπει τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν ή πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα πιστοποιητικά που θα δηµιουργηθούν. Αυτά τα πιστοποιητικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για αντιστάθµιση άνθρακα. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας της Επιτροπής IMCO όσον αφορά την απαγόρευση ισχυρισµών για κλιµατική ουδετερότητα που βασίζονται σε αντισταθµίσεις, µας δίνει κάποια ελπίδα ότι το Κοινοβούλιο µπορεί να είναι σε θέση να κάνει το ίδιο: να τροποποιήσει τόσο την Οδηγία όσο και το πλαίσιο πιστοποίησης για την αφαίρεση άνθρακα».

Ο επίσης ευρωβουλευτής της Αριστεράς Luke Ming Flanagan τόνισε, ταυτόχρονα, ότι «η τροποποίηση αυτών των δύο Οδηγιών µπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιµετώπιση των πρακτικών greenwashing. Μπορούν επίσης να δώσουν ισχυρά εργαλεία στους καταναλωτές παρέχοντας καλύτερες πληροφορίες σχετικά µε την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων τους, όπως η απαγόρευση χρήσης ετικέτας βιωσιµότητας που δεν βασίζεται σε σύστηµα πιστοποίησης ή δεν έχει θεσπιστεί από τις δηµόσιες Αρχές και απαγόρευση της χρήσης ισχυρισµών που βασίζονται σε επιµέρους πτυχές ενός προϊόντος».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy