Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το πακέτο νοµοθεσιών «Fit for 55» για το περιβάλλον

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Η Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε αυτήν την εβδοµάδα το νέο πακέτο νοµοθεσιών για το περιβάλλον FIT for 55.

Η ονοµασία «Fit for 55» αναφέρεται στο στόχο της ΕΕ για µείωση των καθαρών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Το πακέτο Fit for 55 είναι µια δέσµη µέτρων για την αναθεώρηση και την ενηµέρωση της νοµοθεσίας της ΕΕ, το οποίο στόχο έχει να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της ΕΕ είναι σύµφωνες µε τους στόχους για το κλίµα που συµφωνήθηκαν από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θα απαιτηθούν χρόνια…

Η δέσµη περιλαµβάνει συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε τον τρόπο µετατροπής της ευρωπαϊκής οικονοµίας µε τρόπο φιλικό προς το κλίµα και τι πρέπει να κάνουν µεµονωµένοι τοµείς της οικονοµίας για να επιτευχθεί αυτό.

Ωστόσο, η εφαρµογή των σχεδίων για την προστασία του κλίµατος θα διαρκέσει χρόνια, σε ορισµένες περιπτώσεις για να διασφαλιστούν µεταβατικές περίοδοι. Η ίδια η νοµοθετική διαδικασία αναµένεται επίσης να διαρκέσει για χρόνια.

Η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Silvia Modig (Vasemmistoliitto, Φινλανδία) επέκρινε τη διστακτική προσέγγιση του Κοινοβουλίου: «Όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή, φαίνεται ότι η ανθρώπινη φυλή στερείται της αίσθησης αυτοσυντήρησης. Κρατάµε κοντόφθαλµα τα κέρδη που πετύχαµε αντί να δούµε µακροπρόθεσµα, παρ’ όλο που γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει δρόµος επιστροφής».

Μηδενικές εκποµπές για αυτοκίνητα και ηµιφορτηγά έως το 2035

Η ολοµέλεια ενέκρινε τις θέσεις του ΕΚ σχετικά µε τους προτεινόµενους κανόνες για την αναθεώρηση των προτύπων όσον αφορά τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα για τα νέα αυτοκίνητα και ηµιφορτηγά.

Ο στόχος αφορά το σύνολο του στόλου οχηµάτων της ΕΕ για τη µείωση των εκποµπών που θα παράγονται από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα κατά 100% σε σύγκριση µε το 2021. Οι ενδιάµεσοι στόχοι µείωσης των εκποµπών για το 2030 θα καθοριστούν στο 55% για τα αυτοκίνητα και στο 50% για τα ηµιφορτηγά.

Συµφωνία για τις «καταβόθρες άνθρακα» έως το 2030

Με την ψήφιση της θέσης του ΕΚ επί της πρότασης νόµου για βελτίωση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα στους τοµείς της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκοµίας οι ευρωβουλευτές αύξησαν, εκ των πραγµάτων, το στόχο της ΕΕ για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το 2030 σε 57% αυξάνοντας το στόχο καθαρών απορροφήσεων σε τουλάχιστον 310 εκατοµµύρια τόνους ισοδυνάµου CO2.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης τη δηµιουργία ενός µηχανισµού που θα βρίσκεται σε ισχύ από το 2026 έως το 2030, ο οποίος θα είναι διαθέσιµος στα κράτη-µέλη που δεν πέτυχαν τους ετήσιους στόχους τους λόγω των λεγόµενων «φυσικών διαταραχών», π.χ. δασικές πυρκαγιές.

Τέλος, επαναβεβαίωσαν τη θέση τους ότι οι φυσικές καταβόθρες άνθρακα είναι εύθραυστες και ευµετάβλητες και ως εκ τούτου, σε αντίθεση µε την πρόταση της Επιτροπής, δεν θα πρέπει να συνδυάζονται µε τις εκποµπές του γεωργικού τοµέα.

Σηµείο τριβής η εµπορία ρύπων

Μεταξύ των προτάσεων ξεχωρίζει η οδηγία για την αναθεώρηση του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών της ΕΕ (ETS).

Αναµφίβολα ο στόχος για µείωση των εκποµπών αερίων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ σηµαντικός. Ωστόσο, τα µέτρα που προωθούνται είναι σηµαντικό να λαµβάνουν υπόψιν τις κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους και, δη, να µην οδηγούν στη δηµιουργία ενός «πράσινου καπιταλισµού» από τον οποίο θα επωφελούνται, εν τέλει, και πάλι τα µονοπώλια.

∆υστυχώς, η αναθεώρηση του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών αντί να έχει ως πρωταρχικό στόχο τη µείωση των εκποµπών για προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, στην πραγµατικότητα επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και, δη, την παροχή δωρεάν δικαιωµάτων στις µεγάλες βιοµηχανίες µε καλές τιµές στην ενεργειακή απόδοση.

Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται, κυρίως, µέσω των αυξηµένων αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει η Κοµισιόν, καθώς και µέσω του περιορισµού των δικαιωµάτων που είχαν τα κράτη-µέλη όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωµάτων για εκποµπές ρύπων.

Ευνοούνται οι µεγάλες πολυεθνικές και τα µονοπώλια

Η Οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο διατύπωσε την αντίθεσή της µε τη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού συστήµατος εκποµπών καθώς, στην τελική, ευνοεί τις µεγάλες πολυεθνικές και τα µονοπώλια, που είναι οι κύριοι υπαίτιοι της κλιµατικής αλλαγής, να αυξάνουν την κερδοφορία τους. Τώρα, δε, µε την πρόταση για επέκταση του συστήµατος και στα κτίρια, οι προβληµατισµοί αυξάνονται καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Εξίσου προβληµατικό είναι το γεγονός πως τα κράτη-µέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν από το σύστηµα τους µικρούς ρυπαντές. Όσον αφορά δε τις κρατικές ενισχύσεις, είναι σηµαντικό να συνεχίσουν να υπάρχουν ώστε να στηρίζονται οι µικρές βιοµηχανίες και να προστατεύονται, έτσι, χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Πώς επηρεάζεται η Κύπρος

Όσον αφορά ιδιαίτερα την Κύπρο, η συνολική επιβάρυνση από την εφαρµογή της οδηγίας εκποµπών αερίων και της οδηγίας για την ενεργειακή φορολογία στις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν την Κύπρο αναµένεται να είναι υπερδιπλάσια από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, µε πολύ αρνητικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στον τουρισµό.

Συγκεκριµένα εκτιµάται ότι οι αυξηµένες χρεώσεις θα αυξήσουν κατά 40-50% τις τιµές των αεροπορικών εισιτηρίων µε αποτέλεσµα να υπάρξει µείωση των τουριστικών εσόδων, µείωση του ΑΕΠ και απώλεια πολλών θέσεων εργασίας.

Η ∆εξιά στο ΕΚ βλέπει… «αριστερή συνωµοσία»!

Η συζήτηση στην ολοµέλεια του ΕΚ κατέστησε σαφές ότι ενώ η επιστήµη, οι περιβαλλοντολόγοι και οι προοδευτικές δυνάµεις έχουν πλήρη επίγνωση του δραµατικού αντίκτυπου που έχει η κλιµατική αλλαγή, υπάρχουν ισχυροί παράγοντες που προσπαθούν να εµποδίσουν την προστασία του κλίµατος.

∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η κεντροδεξιά και η ακροδεξιά ενεργούν για λογαριασµό όσων ρυπαίνουν, εµποδίζοντας τις προσπάθειες να γίνουν πιο φιλόδοξοι οι στόχοι για το κλίµα. Ορισµένοι από τους ευρωβουλευτές τους βλέπουν ακόµη και την αλλαγή του κλίµατος ως… αριστερή συνωµοσία, αποκαλώντας την Πράσινη Νέα Συµφωνία της ΕΕ «ακοινωνική» και το Ταµείο Κοινωνικού Κλίµατος «κοµµουνιστικό σχήµα».

Η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Malin Bjork (Vänsterpartiet, Σουηδία) δηλώνει: «Η Δεξιά σε αυτό το Κοινοβούλιο δεν ακούει την επιστήµη και συµπεριφέρεται σαν να είχαµε δύο, τρεις ή τέσσερις πλανήτες. Τώρα που έχουµε την πιο σηµαντική ψηφοφορία για το κλίµα αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, ίσως αυτής της δεκαετίας, η δεξιά οµάδα επέλεξε να στηριχθεί στους αρνητές του κλίµατος στην ακροδεξιά και να προσπεράσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό είναι ντροπή. Είναι προδοσία».

Για άλλη µια φορά, οι δεξιές οµάδες του Κοινοβουλίου προτιµούν να υπερασπίζονται τα λόµπι παρά το γενικό συµφέρον. Η προσπάθειά τους στράφηκε ιδίως στην αναβολή της άρσης των δωρεάν ποσοστώσεων από το µηχανισµό προσαρµογής των συνόρων άνθρακα, προσφέροντας στις βιοµηχανίες το ελεύθερο δικαίωµα να ρυπαίνουν, µέχρι το 2034. Αυτή τη φορά όµως έχασαν.

Η έκθεση εν τέλει καταψηφίστηκε από την ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου καθώς συγκέντρωσε 265 ψήφους υπέρ, 340 κατά και 34 αποχές.

 

Martin Schirdewan
Στήριξη στις περιοχές που έπληξαν οι κυρώσεις
Οι κυρώσεις της ΕΕ πρέπει ξεκάθαρα να στοχεύουν το μηχανισμό εξουσίας του Πούτιν. Οι κυρώσεις δεν πρέπει να αφεθούν να πλήξουν κατοίκους περιοχών όπως η Ανατολική Γερμανία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε κρατικές εγγυήσεις για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στις περιοχές της Ε.Ε. που πλήττονται περισσότερο από τα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Απαιτείται μια σαφής προοπτική για αυτές τις περιοχές εάν θέλουμε να αποτρέψουμε την αποβιομηχανοποίηση περιοχών όπως το Ruhrpott και να ανεξαρτητοποιηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα! Τα απαραίτητα κεφάλαια μπορούν να χρηματοδοτηθούν από έναν έκτακτο φόρο στις ενεργειακές, φαρμακευτικές και στρατιωτικές εταιρείες.

Younous Omarjee
Νησιά και πολιτική συνοχή
Η ανάδειξη μιας γνήσιας ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής έχει καταστεί επείγουσα και πρέπει να έχει προτεραιότητα. Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χαρακτήρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένων πολιτικών. Τα νησιά έχουν άλλες πραγματικότητες από τις ηπείρους. Αυτή η ευρωπαϊκή φιλοδοξία για τα νησιά πρέπει να επιτευχθεί έως το 2023. Ολοκληρώσαμε την αστική ατζέντα, ολοκληρώσαμε την αγροτική ατζέντα και τώρα είναι η ώρα για τα νησιά. Μια Ευρώπη που είναι κοντά στους πολίτες της το απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να είναι κωφή και τυφλή απέναντι στις συγκεκριμένες πραγματικότητες των εδαφών.

Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
Ιστορικό κάλεσμα του ΕΚ για τους Τουρκοκύπριους
Η φετινή έκθεση προόδου για την Τουρκία την καλεί να σεβαστεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ως μια ξεχωριστή και νόμιμη κοινότητα της Κύπρου και να μην αγνοεί τη βούληση των Τουρκοκυπρίων παρεμβαίνοντας στα εσωτερικά τους. Καλεί ταυτόχρονα την Κυπριακή Δημοκρατία να υποβοηθήσει στη διαδικασία ενσωμάτωσης των Τουρκοκυπρίων στην ΕΕ. Αυτή είναι και η συνταγή για ανατροπή της τουρκικής πολιτικής για ενσωμάτωση των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία και για την καλλιέργεια της προοπτικής για επανένωση της Κύπρου. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για συνεργασία με την τουρκοκυπριακή κοινότητα υπενθυμίζοντας ότι η θέση της είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.