Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την Ενέργεια

Του Δρος Ανδρέα Πουλλικκά*

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. µε την πρόσφατη ∆ιακήρυξη των Βερσαλλιών έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ολοκληρωµένες δράσεις για το σχέδιο RePowerEU «Κοινή Ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή οικονοµικά, εξασφαλισµένη και βιώσιµη ενέργεια». […] Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε (και) τον τρόπο παροχής περαιτέρω ανακούφισης στους πλέον ευάλωτους καταναλωτές και βραχυπρόθεσµης στήριξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και


(α) κάλεσε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν να αξιοποιούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργαλειοθήκη, συµπεριλαµβανοµένου του νέου προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση (η προσωρινή φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών ή οι σχετικές κανονιστικές παρεµβάσεις µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµη πηγή εθνικής χρηµατοδότησης),

(β) ανέθεσε στο Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουν µε τους φορείς του ενεργειακού τοµέα αν και πώς οι βραχυπρόθεσµες επιλογές που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή, παροχή άµεσης στήριξης στους καταναλωτές µέσω κουπονιών, φορολογικών εκπτώσεων ή µέσω της χρήσης του «µοντέλου φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης/µοναδικού αγοραστή», κρατικές ενισχύσεις, φορολογία (ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ), ανώτατα όρια τιµών, κανονιστικά µέτρα όπως συµβάσεις επί διαφοράς, θα συµβάλουν στη µείωση της τιµής του φυσικού αερίου και στην αντιµετώπιση των αλυσιδωτών επιπτώσεων της µεταφοράς φυσικού αερίου στις αγορές ηλεκτρισµού, λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών συνθηκών και

(γ) κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος των υπερβολικά ψηλών τιµών ηλεκτρικής ενέργειας, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, διατηρώντας τις πρωτοβουλίες και τα κίνητρα για την πράσινη µετάβαση, διαφυλάσσοντας την ασφάλεια του εφοδιασµού και αποφεύγοντας τυχόν δυσανάλογο δηµοσιονοµικό κόστος.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα (πρέπει να) διασφαλίσει, µέσω ταχείας διαδικασίας, ότι τα µέτρα µειώνουν τις τιµές της αγοράς ηλεκτρισµού για τις εταιρείες και τους καταναλωτές και δεν επηρεάζουν τους όρους συναλλαγών σε βαθµό αντίθετο προς το κοινό συµφέρον. Κατά την αξιολόγηση αυτή, θα ληφθεί υπόψη ο προσωρινός χαρακτήρας των µέτρων και του βαθµού διασυνδεσιµότητας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισµού.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανεξέτασε την άµεση ετοιµότητα της Ε.Ε. και ανέθεσε στο Συµβούλιο να εξετάσει δεόντως τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την πολιτική αποθήκευσης φυσικού αερίου της Ε.Ε., λαµβάνοντας υπόψη και αντιµετωπίζοντας τα συµφέροντα των κρατών-μελών µε σηµαντική ικανότητα αποθήκευσης, προκειµένου να διασφαλιστεί δίκαιη ισορροπία. Η επαναπλήρωση των δεξαµενών αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ε.Ε. θα πρέπει να αρχίσει το συντοµότερο δυνατόν, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τα εθνικά µέτρα ετοιµότητας. Ενόψει του προσεχούς χειµώνα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(α) να θεσπίσουν τους αναγκαίους µηχανισµούς αλληλεγγύης και αντιστάθµισης,


(β) να συνεργαστούν για την κοινή αγορά φυσικού αερίου, υγροποιηµένου φυσικού αερίου και υδρογόνου,

(γ) να ολοκληρώσουν και να βελτιώσουν τις διασυνδέσεις στον τοµέα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένου του πλήρους συγχρονισµού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και

(δ) να εργαστούν για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας του εφοδιασµού σε όλα τα κράτη-μέλη.


Τέλος, στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αναφέρεται ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η κλιµατική ουδετερότητα µπορούν να επιτευχθούν µόνο εάν η Ε.Ε. βασίζεται σε µια ισχυρή και πλήρως διασυνδεδεµένη εσωτερική αγορά ηλεκτρισµού και σε µια εύρυθµη λειτουργούσα αγορά ανθρακούχων εκποµπών.

* Πρόεδρος Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.