Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε το στόχο για μείωση εκπομπών 55% ως το 2030

Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υιοθέτησαν στις 8 το πρωί της Παρασκευής τοπική ώρα, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το κλίμα, μετά από ολονύχτιες συζητήσεις, τουλάχιστον 7 ωρών. Στο κείμενο διατηρείται ο στόχος για μείωση κατά 55% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ως το 2030, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Σαρλ Μισέλ.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΣυγκεκριμένα, στο κείμενο που συμφωνήθηκε μετά από 7 και πλέον ώρες διαπραγματεύσεων, αναφέρονται τα εξής:

“για να επιτευχθεί ο στόχος μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050 σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη φιλοδοξία της για την επόμενη δεκαετία και να ενημερώσει το πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια. Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει έναν δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για καθαρή εγχώρια μείωση τουλάχιστον 55% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Καλεί τους συννομοθέτες να αντικατοπτρίσουν αυτόν τον νέο στόχο στην πρόταση του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και να υιοθετήσουν το τελευταίο γρήγορα”.

Οι 27 αναφέρουν: “θα αυξήσουμε τη φιλοδοξία μας για το κλίμα με τρόπο που θα ωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα προσφέρει οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον για τους πολίτες της ΕΕ και θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ προωθώντας την καινοτομία στις πράσινες τεχνολογίες”.

“Ο στόχος θα επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ με τον πιο οικονομικά δυνατό τρόπο. Όλα τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω. Ο νέος στόχος του 2030 πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο που να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των κρατών μελών και τις ειδικές εθνικές συνθήκες και τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών κρατών μελών και των νησιών, καθώς και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν”, αναφέρουν.

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη διασφάλισης διασυνδέσεων, ενεργειακής ασφάλειας για όλα τα κράτη μέλη, ενέργειας σε προσιτή τιμή για νοικοκυριά και εταιρείες, και να σέβεται το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν για το ενεργειακό τους μείγμα και να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνολογίες για την επίτευξη συλλογικού στόχου για το κλίμα του 2030, συμπεριλαμβανομένων μεταβατικών τεχνολογιών όπως το αέριο”.

“Τα δημόσια οικονομικά και τα ιδιωτικά κεφάλαια πρέπει να κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των σημαντικών επενδυτικών αναγκών που απορρέουν από αυτήν την αυξημένη φιλοδοξία. Η οικονομική ανταπόκριση στην κρίση COVID19 προσφέρει την ευκαιρία να επιταχυνθεί ο βιώσιμος μετασχηματισμός και ο εκσυγχρονισμός των οικονομιών μας και να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση του πακέτου ΠΔΠ / NGEU, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, για την επίτευξη της φιλοδοξίας μας για το κλίμα. Όπως συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2020, η δράση για το κλίμα θα ενσωματωθεί στις πολιτικές και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΔΠ και της NGEU. Ένας συνολικός στόχος για το κλίμα τουλάχιστον 30% θα εφαρμοστεί στο συνολικό ποσό των δαπανών από το ΠΔΠ και την NGEU και θα αντικατοπτρίζεται στους κατάλληλους στόχους της τομεακής νομοθεσίας”.

Eπιπλεόν, “η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη κοινών, παγκόσμιων προτύπων για την πράσινη χρηματοδότηση.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα πρότυπο πράσινου ομολόγου της ΕΕ το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2021. Χαιρετίζει επίσης τον χάρτη πορείας του Ομίλου Climate Bank 2021-2025, ο οποίος θα συμβάλει στην εκπλήρωση της δέσμευσης του Ομίλου της ΕΤΕπ για στήριξη 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για κλιματικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις έως το 2030”.

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να αξιολογήσει πώς όλοι οι οικονομικοί τομείς μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στον στόχο του 2030 και να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις, συνοδευόμενες από εμπεριστατωμένη εξέταση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε επίπεδο κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά ενεργειακά και κλιματικά σχέδια και αναθεώρηση των υφιστάμενων ευελιξιών. Η Κομισιόν καλείται να εξετάσει, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 14, ιδίως”:

– διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης του συστήματος ETS, ιδίως πολιτικών τιμολόγησης άνθρακα, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητά του και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων διανομής και της ενεργειακής φτώχειας.
– προτείνει μέτρα που επιτρέπουν στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας να αναπτύξουν και να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες ουδέτερου κλίματος, διατηρώντας παράλληλα τη βιομηχανική τους ανταγωνιστικότητα ·
– πρόταση μηχανισμού προσαρμογής των ορίων άνθρακα για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας των πολιτικών της ΕΕ και την αποφυγή διαρροής άνθρακα με συμβατό με τον ΠΟΕ τρόπο ·
– αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρονται σε σχέση με την κατανομή των προσπαθειών, τη δικαιοσύνη και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, τη δασοκομία και τη χρήση γης και την αύξηση των εκπομπών από αυτούς τους τομείς που προκαλούνται από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το πρόβλημα των ανισορροπιών για τους δικαιούχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού να μην λαμβάνουν έσοδα ισοδύναμα με το κόστος που καταβάλλουν οι εγκαταστάσεις ETS στα εν λόγω κράτη μέλη θα αντιμετωπιστεί ως μέρος της επικείμενης νομοθεσίας.

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο ζήτημα και θα εγκρίνει πρόσθετες οδηγίες εγκαίρως προτού η Κομισιόν υποβάλει τις προτάσεις της. Το μέλλον του κανονισμού για την κατανομή των προσπαθειών θα αντιμετωπιστεί με την ευκαιρία αυτή”.

“Η εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ θα ενημερωθεί σύμφωνα με τον νέο δεσμευτικό στόχο και θα υποβληθεί στη γραμματεία της UNFCCC έως το τέλος του έτους. Πριν από την COP 26, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η διεθνής δέσμευση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.

Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei