Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επικυρώνει την ισχύ των περιορισμών που θεσπίστηκαν στο επίπεδο της ΕΕ το 2013 για τα εντομοκτόνα clothianidine,thiaméthoxame και imidaclopride λόγω της επικινδυνότητάς τους για τις μέλισσες, απορρίπτoντας στο σύνολό τους τις προσφυγές της Bayer και της Syngenta που αφορούν τα νεονικοτινοειδή clothianidine, thiaméthoxame και imidaclopride.

Αντιθέτως, κάνει δεκτή κατά μεγάλο μέρος την προσφυγή της BASF και ακυρώνει τα μέτρα που περιόριζαν τη χρήση του φυτοφαρμάκου fipronil, καθώς τα μέτρα αυτά είχαν επιβληθεί χωρίς να έχει προηγηθεί ανάλυση των επιπτώσεών τους.

Σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, όσον αφορά το fipronil, με τη δεύτερη σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει τον εκτελεστικό κανονισμό 781/2013, στο μέτρο που ο κανονισμός αυτός i) περιορίζει, από 16ης Αυγούστου 2013, τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία, επιτρέποντάς τη μόνο για σπόρους που προορίζονται για σπορά σε θερμοκήπια καθώς και για τους σπόρους πράσων, κρεμμυδιών, ασκαλώνιων και της ομάδας των κραμβών που προορίζονται για σπορά σε αγρούς και συλλογή πριν την ανθοφορία και ii) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν ή να αποσύρουν τις ισχύουσες άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν fipronil.

Αναλυτικά το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι με τη θέση σε ισχύ, στις 14 Ιουνίου 2011, του κανονισμού 1107/2009, αυξήθηκαν σημαντικά οι απαιτήσεις σχετικά με την απουσία μη αποδεκτών επιδράσεων για τις μέλισσες (οι οποίες, μαζί με τους άλλους επικονιαστές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη φυσική χλωρίδα και για τις αροτραίες καλλιέργειες).

Απαιτείται πλέον ρητώς η έκθεση των μελισσών στις επίμαχες δραστικές ουσίες να είναι «αμελητέα» ή η χρήση τους να μην επιφέρει «καμία μη αποδεκτή οξεία ή χρόνια επίδραση στην επιβίωση και στην ανάπτυξη της αποικίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδράσεων στις προνύμφες μελισσών και στη συμπεριφορά των μελισσών». Οι νέες αυτές απαιτήσεις εφαρμόζονται και σε περίπτωση επανεξέτασης υφιστάμενων εγκρίσεων.

Κατά το Γενικό Δικαστήριο, δεδομένου ότι υπήρξαν νέες μελέτες των οποίων τα αποτελέσματα , συγκρινόμενα με τις γνώσεις που ήταν διαθέσιμες κατά την προγενέστερη αξιολόγηση, προκαλούσαν ανησυχία ως προς το ζήτημα κατά πόσον εξακολουθούσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης, η Επιτροπή ορθώς έκρινε ότι έπρεπε να προβεί σε επανεξέταση της έγκρισης των επίμαχων ουσιών.
Η δε προθεσμία των οκτώ περίπου μηνών που διέθετε εν προκειμένω η EFSA για να προβεί στη νέα αξιολόγηση της επικινδυνότητας δεν ήταν ούτε υπέρμετρα σύντομη ούτε ασυνήθης.

Όσον αφορά τις χρήσεις στις οποίες το 2013 επιβλήθηκαν περιορισμοί ή απαγορεύσεις, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η Κομισιόν απέδειξε ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι είχαν ενισχυθεί σημαντικά οι απαιτήσεις ως προς την απουσία μη αποδεκτών επιδράσεων των δραστικών ουσιών στις μέλισσες, οι κίνδυνοι που διαπιστώθηκαν από την EFSA δικαιολογούσαν το συμπέρασμα ότι οι τρεις επίμαχες ουσίες δεν πληρούσαν πλέον τα κριτήρια έγκρισης. Από την εξέταση των σχετικών επιχειρημάτων της Bayer και της Syngenta δεν προέκυψαν σφάλματα (παραδείγματος χάριν πρόδηλα σφάλματα εκτίμησης) ούτε παραβίαση της αρχής της προφύλαξης ή της αρχής της αναλογικότητας.

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η απαγόρευση αυτή ήταν ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του περιορισμού που επιβλήθηκε ως προς την έγκριση των επίμαχων ουσιών. Χωρίς την απαγόρευση αυτή τα υφιστάμενα αποθέματα σπόρων που είχαν νομίμως υποστεί επεξεργασία πριν από την ανάκληση ή την τροποποίηση των εγκρίσεων που ίσχυαν σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να κυκλοφορούν εντός των κρατών μελών και να χρησιμοποιούνται στα κράτη που δεν είχαν λάβει εθνικά μέτρα.