Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία

Η ανακοίνωση και οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου που συνεδρίασε το τριήμερο 9 με 11 Οκτωβρίου

Την ανεξαρτησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία αναγνώρισε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μετά την ολοκλήρωση της Ιεράς Συνόδου που έλαβε χώρα από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση με τις αποφάσεις που έλαβε κατά το τριήμερο της συνεδρίασης. Πιο αναλυτικά:

«Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α.Θ.Παναγιότητος, η Αγία καΙ Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας κατά τας ημέρας 9-11 τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018.

Κατ᾿ αυτήν εξητάσθησαν και συνεζητήθησαν τα εν τη ημερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Το ιερόν σώμα ησχολήθη ιδιαιτέρως και διά μακρών με το εκκλησιαστικόν θέμα της Ουκρανίας, παρόντων και των Ἐξάρχων των αποσταλέντων εις Ουκρανίαν, ήτοι του Πανιερ. Αρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ και του Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ιλαρίωνος, και, κατόπιν διεξοδικών συζητήσεων, απεφάσισε:

1) Να ανανεώσει την ήδη ειλημμένην απόφασιν όπως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον χωρήσει εις την χορήγησιν αυτοκεφαλίας εις την Εκκλησίαν της Ουκρανίας.

2) Να ανασυστήσει το εν Κιέβῳ το γε νυν Σταυροπήγιον του Οικουμενικού Πατριάρχου, εν εκ των πολλών εν Ουκρανίᾳ Σταυροπηγίων Αυτού εκ των παρελθόντων αιώνων.

3) Κατά τας κανονικάς προνομίας του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως όπως δέχηται εκκλήτους προσφυγάς αρχιερέων και άλλων κληρικών εκ πασών των Αυτοκεφάλων Ἐκκλησιών, να δεχθεί τας σχετικάς αιτήσεις του Φιλαρέτου Ντενισένκο και του Μακαρίου Μαλετίτς και των συν αυτοίς, οίτινες ευρέθησαν εν σχίσματι όχι διά δογματικούς λόγους, και να αποκαταστήσει αυτούς μεν εις τον αρχιερατικόν ή ιερατικόν αυτών βαθμόν, τους δε πιστούς αυτών εις εκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

4) Νά άρῃ την ισχύν του Συνοδικού Γράμματος Εκδόσεως του έτους 1686, του εκδοθέντος διά τας τότε περιστάσεις, διά του οποίου εδίδετο, κατ᾿ οικονομίαν, το δικαίωμα εις τον Πατριάρχην Μόσχας νά χειροτονεί τον εκάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου, εκλεγόμενον υπό της Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως της Επαρχίας αυτού καί οφείλοντα νά μνημονεύει “εν πρώτοις” του ονόματος του Οικουμενικοῦ Πατριάρχου εις ένδειξιν κανονικής εξαρτήσεως.

5) Να κάμει έκκλησιν προς πάσας τας εμπλεκομένας πλευράς να αποφεύγουν καταλήψεις Ναών, Μονών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ως και πάσαν πράξιν βίας και εκδικητικότητος, εις επικράτησιν της ειρήνης και της αγάπης του Χριστού.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 11ῃ Οκτωβρίου 2018

Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Ακολουθεί το βίντεο από τις ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου:

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.