Τους χειροκροτήσαµε, τους θαυµάσαµε… Τώρα, τι;

Του Πάνου Παναγιώτου*

Το Γενικό Σύστηµα Υγείας της Κύπρου ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από τρία χρόνια και δικαίως θεωρείται ως η µεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση των τελευταίων δεκαετιών. Η τριετία αυτή ανέδειξε και ζητήµατα τα οποία χρήζουν διερεύνησης και µελέτης µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών προς τον κυπριακό λαό.

Ανέδειξε όµως και τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι επαγγελµατίες υγείας σε ένα καθολικό σύστηµα υγειονοµικής κάλυψης που έχει ως στόχο την παροχή και διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους πολίτες της χώρας µας.


Το νοσηλευτικό προσωπικό ανήκει στην κατηγορία των επαγγελµατιών υγείας που σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας αποτελούν δοµικό συστατικό στα θεµέλια των Εθνικών Συστηµάτων Υγείας.

Οι νοσηλευτές/τρίες, η πλέον πολυάριθµη επαγγελµατική οµάδα υγείας που δραστηριοποιείται στα νοσοκοµεία µας, µε τις εξειδικευµένες επιστηµονικές τους γνώσεις διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο και µπορούν ανάλογα µε την απόδοσή τους να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών µας.

Η απόδοσή τους εξαρτάται σε ένα βαθµό από την εκπαιδευτική τους προετοιµασία. Όµως τεράστιας σηµασίας για να διατηρείται σε συνεχή υψηλό βαθµό η απόδοσή τους έχει η κοινωνική, επαγγελµατική και εργασιακή τους ικανοποίηση.


Η παγκόσµια αναγνώριση και η επαγγελµατική καταξίωση για το λειτούργηµα του νοσηλευτή ήρθε µε ένα σκληρό τίµηµα για την ανθρωπότητα µε την πανδηµία του κορονοϊού. Τίποτα όµως πλέον δεν µπορεί να τους στερήσει το σεβασµό αλλά και το θαυµασµό µας για το δύσκολο έργο τους.

∆υστυχώς, όµως, για εργασιακή ικανοποίηση δεν µπορούµε να µιλούµε. Εάν για παράδειγµα τα εργατικά δικαιώµατα των νοσηλευτών του δηµοσίου µετά από µακροχρόνιους εργατικούς αγώνες βελτιώθηκαν κάπως, στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια οι νοσηλευτές συνεχίζουν να εργάζονται µε χαµηλούς µισθούς, χωρίς επιδόµατα και µε αυξηµένα καθήκοντα.

Το αίσθηµα της αδικίας και της υποτίµησης της αξίας του επαγγέλµατος τους θεωρείται ο βασικότερος παράγοντας πίσω από την πρόθεση των νοσηλευτών να εγκαταλείψουν το επάγγελµά τους. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάθε φορά που ο ΟΚΥπΥ προκηρύσσει θέσεις εργασίας, εγκαταλείπουν τον ιδιωτικό τοµέα πολλά από τα στελέχη του, ακόµα και νοσηλευτές µε πολυετή υπηρεσία.


Μπορεί για τους µετόχους και τους διευθυντές των ιδιωτικών νοσοκοµείων το ανθρώπινο δυναµικό να αποτελεί τον πλέον δαπανηρό παράγοντα για τις επιχειρήσεις τους και να ψάχνουν τρόπους ελαχιστοποίησής του, όµως είναι πλέον φανερό ότι στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δηµιουργήθηκε στην Κύπρο µε την εφαρµογή του ΓεΣΥ, τα ιδιωτικά νοσοκοµεία δεν θα αξιολογούνται από τις κτιριακές τους υποδοµές αλλά από τα λαµπρά και ικανά στελέχη που διαθέτουν.

Οφείλουν, λοιπόν, αν θέλουν να κερδίσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων νοσοκοµείων, να κρατούν τους νοσηλευτές σε εγρήγορση και σε συνεχή εκπαίδευση προσφέροντας αξιοπρεπείς όρους απασχόλησης µε ξεκάθαρες προοπτικές συνεχούς βελτίωσής τους.

Ως κλαδική επιτροπή εργαζοµένων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ, έχουµε οριοθετήσει τις επιδιώξεις µας βάζοντας ως ναυαρχίδα των στόχων µας τη δηµιουργία κλαδικής συλλογικής σύµβασης που θα αναφέρεται σε µισθούς και σε ωφελήµατα των εργαζοµένων και η εφαρµογή της να είναι για όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια το ίδιο.


Μέχρι την επιτυχία αυτού του στόχου η συντεχνία θα συνεχίσει την προσπάθειά της για βελτίωση των όρων απασχόλησης εκεί και όπου έχει υπογεγραµµένη συλλογική σύµβαση, µε βασικό στόχο την αναγνώριση της επιστηµονικής κλίµακας µισθοδοσίας για τα επαγγέλµατα που χρειάζονται πανεπιστηµιακή µόρφωση, τη βελτίωση των µισθών πρόσληψης, την αύξηση των προσαυξήσεων και την αύξηση των επιδοµάτων.

Μέχρι σήµερα ανανεώθηκαν µερικές συλλογικές συµβάσεις, στις οποίες µπορεί να µην ικανοποιήθηκαν όλες οι απαιτήσεις των εργαζοµένων, όµως έγιναν βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση. Βελτιώθηκαν οι µισθοί πρόσληψης, αυξήθηκε το ποσό της προσαύξησης, αυξήθηκαν τα ποσοστά του νυχτερινού επιδόµατος και του ταµείου προνοίας, έχουν εισαχθεί για πρώτη φορά η γονική άδεια, η άδεια πατρότητας και ο κώδικας σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα συνεχιστεί µέχρι να φτάσουµε στο επιθυµητό για τους εργαζόµενους αποτέλεσµα. Η συλλογική σύµβαση είναι ζωντανός οργανισµός που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Επηρεάζεται από τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που έχουµε τη χρονική περίοδο που γίνεται η προσπάθεια ανανέωσης και κυρίως από τη δύναµη που έχουν οι συντεχνίες στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Όσο πιο µαζικό είναι το συνδικαλιστικό κίνηµα, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων.


Για το λόγο αυτό η κλαδική επιτροπή της ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ έχει εγκαινιάσει εκστρατεία ενηµέρωσης ανάµεσα στους νοσηλευτές του ιδιωτικού τοµέα για τους στόχους και τις επιδιώξεις της και καλεί τους εργαζόµενους όπως δώσουν δύναµη στη συντεχνία τους στον αγώνα που δίνει για να βελτιωθούν οι όροι απασχόλησής τους.

* Κεντρικός Οργανωτικός Γραµµατέας ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.