Για τους Εργοδοτούµενους Αορίστου Χρόνου

Του
Στράτη Ματθαίου*

 

Στη χρονική συγκυρία των νέων δυσχερειών που αντιµετωπίζει ο τόπος µας λόγω της ακρίβειας και της ραγδαία µεταβαλλόµενης αυξητικής τάσης του πληθωρισµού, επαναφέρουµε στο προσκήνιο την ανάγκη για µια πιο αναβαθµισµένη ∆ηµόσια Υπηρεσία προς όφελος της οικονοµίας και του συνόλου της κοινωνίας, για να µπορέσουµε ν’ αντεπεξέλθουµε αποτελεσµατικά στα συσσωρευµένα προβλήµατα που καλούµαστε συλλογικά ν’ αντιµετωπίσουµε.

Στο πλαίσιο αυτών των επισηµάνσεων, στη βάση και των τελευταίων αποφάσεων της Οργάνωσής µας, ιεραρχούµε ως προτεραιότητα το θέµα του συλλογικού διορισµού των ΕΑΧ σε µόνιµες οργανικές θέσεις της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, θέµα για το οποίο πιστεύουµε ότι επέστη ο καιρός όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς να δροµολογήσουµε τις διαδικασίες οριστικής ρύθµισής του. Και τούτο γιατί η υλοποίηση του στόχου αυτού κρίνεται απαραίτητη αφ’ ενός για τη διασφάλιση ισότιµων όρων εργοδότησης ανάµεσα στους δηµοσίους υπαλλήλους και αφ’ ετέρου για την αποτελεσµατική και απρόσκοπτη λειτουργία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, που θα πρέπει να διατηρήσει τον ορθολογισµό στην ιεραρχική δοµή της δηµόσιας διοίκησης που είναι θεµελιωµένη σε κανόνες δικαίου.

Επισηµαίνεται πρόσθετα ότι το ουσιαστικό και επιβαλλόµενο αυτό εγχείρηµα δεν θα επιφέρει συγχρονικά οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση στους κρατικούς προϋπολογισµούς.

Αναλυτικότερα, υπογραµµίζουµε ότι η ∆ηµόσια Υπηρεσία, για να µπορεί ν’ ανταποκριθεί στον επιτελικό ρόλο της απέναντι στους πολίτες και την κοινωνία, θα πρέπει να λειτουργεί µε συνοχή και να είναι δοµηµένη µε τον σωστό τρόπο στηριγµένη σε µόνιµο προσωπικό, ώστε να αποδίδει στο µέγιστο των δυνατοτήτων της. Το γεγονός ότι η ∆ηµόσια Υπηρεσία αποτελείται από εργαζοµένους «δύο και τριών ταχυτήτων», και πιο συγκεκριµένα χιλιάδες έκτακτους υπαλλήλους, καθώς και ωροµίσθιους που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση δηµοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων, αναπόδραστα επηρεάζει αρνητικά τη συνέπεια µε την οποία αποδίδει.

Σήµερα το έκτακτο προσωπικό µαζί µε τους ωροµίσθιους ξεπερνά σε αριθµό τους µόνιµους υπαλλήλους. Η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µε αυτές τις κακές, κατά την άποψή µας, πρακτικές µειώνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, αφού επηρεάζει τη συνοχή της εργασίας που παράγεται, την εξειδίκευση και συνεπώς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Είµαστε έτοιµοι ως ΠΑΣΥ∆Υ να συζητήσουµε µε το κράτος τη µετάβαση σε µια ∆ηµόσια Υπηρεσία ποιοτική και παραγωγική µέσα από ολοκληρωµένες δοµές, δίνοντας λύση στα σοβαρά δυσλειτουργικά προβλήµατα που παρουσιάζονται µε την παρουσία χιλιάδων ΕΑΧ χωρίς προοπτικές ανέλιξης.

Επιβάλλεται να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβληµα των ΕΑΧ και να τερµατιστεί η εργοδότηση στο ∆ηµόσιο µε συµβόλαια και η πρακτική της ανάθεσης δηµοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων σε ωροµίσθιο προσωπικό. Χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι αυτές οι πρακτικές εργοδότησης ούτε τα δηµόσια οικονοµικά συγκρατούν, ούτε τους εργαζοµένους εξυπηρετούν. Αντιθέτως, το κόστος από µια ∆ηµόσια Υπηρεσία που δεν είναι στελεχωµένη ορθά αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών προς την κοινωνία.

Παράλληλα, πρέπει να αναλογιστούµε και τους χαµηλόµισθους εργαζόµενους που µε τα σηµερινά δεδοµένα και την ακρίβεια που βιώνουµε σε όλα τα βασικά αγαθά ο µισθός τους εξανεµίζεται από τα µέσα του µήνα. Ως ΠΑΣΥ∆Υ θέλουµε η κοινωνία να γνωρίζει «τι και για ποιους κατά προτεραιότητα διεκδικούµε». Το αίτηµα και η έκκλησή µας αφορά στην επιταχυνόµενη ανέλιξη των χαµηλόµισθων συναδέλφων εντός των συνδυασµένων κλιµάκων Α2-Α5-Α7(ιι). Θέλουµε να καταστήσουµε σαφές ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός προσωπικού που παραµένει καθηλωµένο για δεκαετίες µε τις απολαβές τους να βρίσκονται παραπλήσια µε το επίπεδο του κατώτατου µισθού. […] Για το θέμα αυτό όμως θα επανέλθω.

Καταληκτικά, και κρίνοντας τα θετικά επακόλουθα που θα προκύψουν από τη ρύθµιση των προαναφερόµενων ζητηµάτων σε συνδυασµό µε τη θετική πορεία των δηµοσίων οικονοµικών, εκτιµούµε ότι οι πιο πάνω εκκλήσεις µας τεκµηριώνονται πλήρως και η θέση µας ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγµή για την επίλυσή τους κρίνεται ως απόλυτα δικαιολογηµένη.

* Γενικός Γραµµατέας ΠΑΣΥ∆Υ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.