Τρεις προειδοποιητικές επιστολές Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου, μεταξύ αυτών και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή αποστέλλει τρεις προειδοποιήσεις στην Κύπρο σε σχέση με τις Βιομηχανικές εκπομπές, Φορολογία και θαλάσσιες μεταφορές.

Συγκεκριμένα:

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να επικαιροποιήσουν το εθνικό τους δίκαιο για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης [οδηγία (ΕΕ) 2015/2193]. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της παροχής θέρμανσης και ψύξης για οικιακή χρήση και της παροχής θερμότητας ή ατμού για βιομηχανικές διεργασίες. Αποτελούν σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης με διοξείδιο του θείου, οξείδιο του αζώτου και σκόνη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η Αυστρία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Γαλλία δεν έχουν μεταφέρει ορθά την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα τέσσερα κράτη μέλη. Καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ κατά της φοροαποφυγής

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο του κανόνα περιορισμού των τόκων της οδηγίας κατά της φοροαποφυγής [άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου]. Η Κύπρος κάνει χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τους κανόνες περιορισμού των τόκων που προβλέπονται στην οδηγία κατά της φοροαποφυγής. Ωστόσο, η οικεία εθνική νομοθεσία βαίνει πέραν των επιτρεπόμενων απαλλαγών και προβλέπει απεριόριστη δυνατότητα έκπτωσης των τόκων για τους σκοπούς του φόρου εισοδήματος εταιρειών για τις οντότητες τιτλοποίησης, οι οποίες δεν αποτελούν «χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις» βάσει του άρθρου 2 σημείο 5) της οδηγίας. Αν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Η οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων εναρμονίζει τους κανόνες ασφάλειας όσον αφορά τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ, πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ. Η Κύπρος δεν διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός πλοίων σε πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/90/ΕΕ κατά την έκδοση, την έγκριση ή την ανανέωση των πιστοποιητικών των εν λόγω πλοίων. Επιπλέον, η Κύπρος δεν διενεργεί εποπτεία της αγοράς σε επαρκή κλίμακα. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής και να αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εν

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.