• Eνα από τα πιο αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για νοικοκυριά
  •  33 εκ. από το 2005 έως το 2013 για το σχέδιο
  • Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια για υποβολή αίτησης επιχορήγησης

Του Γιάννη Κακαρή

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 8 Οκτωβρίου 2018 ανακοίνωσε ότι αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών.

Η «Χαραυγή» επικοινώνησε με το μέλος του Ταμείου Ανανεώσεων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Σάββα Ιωάννου, ο οποίος μας είπε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον 2400 εγκαταστάσεις θερμομόνωσης οροφής, ενώ θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η εφαρμογή του πρώτου σχεδίου, όπως μας ανέφερε ο κ. Ιωάννου, ξεκίνησε το 2005 και συνέχισαν να εφαρμόζονται παρόμοια σχέδια μέχρι το 2013. Γι’ αυτή την οκταετία διατέθηκαν συνολικά 33 εκατομμύρια ευρώ.

Σε επίπεδο νοικοκυριών το σχέδιο αξιολογείται ως ένα από τα πιο αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και η συνεισφορά του είναι αρκετά σημαντική για την επίτευξη των εθνικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος επαναπροκήρυξης του σχεδίου.

Σχετικά με τη διασφάλιση ότι τα ποσά που δίνονται ανταποκρίνονται στην υλοποίηση του σχεδίου, μας ανέφερε ότι στο παρελθόν υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις που προσπάθησαν να ξεγελάσουν την υπηρεσία, παίρνοντας την επιχορήγηση χωρίς να προβούν σε έργα, γι’ αυτό το σκοπό υπάρχει ο απαραίτητος μηχανισμός ελέγχου. Έτσι όσοι εντοπιστούν να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες καταχωρίζονται σε ένα μητρώο και αυτόματα αποκλείονται από όλα τα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας.

Για να συμπληρωθεί η αίτηση και να υποβληθεί, πρέπει να υποβληθεί και υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας, ο οποίος πρέπει να είναι μικρότερος του 0,4 και αφορά το πάχος και το είδος του υλικού. Γι’ αυτό πρέπει να επιλεγεί πρώτα ο εγκατάστασης της θερμομόνωσης και να γίνει υπολογισμός από ένα ειδικευμένο εμπειρογνώμονα κατά πόσο το έργο πληροί το όριο του σχεδίου.

Οι περισσότερες εταιρείες, όπως πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου, συνεργάζονται με τέτοιους εμπειρογνώμονες που μπορούν να κάνουν τη μελέτη θερμοπερατότητας, ωστόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας υπάρχει μητρώο με τους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες που μπορεί να αποταθεί ο κάθε ένας για να του κάνει αυτό τον υπολογισμό.

Για να γίνει η αίτηση επιχορήγησης του έργου θα πρέπει πρώτα να υλοποιηθεί στο 100% και τα αποδεικτικά να έχουν ημερομηνία μετά την ανακοίνωση έναρξης του σχεδίου.
Βασικά τμήματα από την προκήρυξη του σχεδίου παρατίθενται στο κείμενο, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας (www.energy.gov.cy), στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου. Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου στη διεύθυνση: Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε Ανδρέα Αραούζου 13-15, 5ος Όροφος, 1076, Λευκωσία.
_____________________________________________________________________

 

 

Δικαιούχοι και κριτήρια
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του σχεδίου και τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι κατοικιών (κατόπιν εξουσιοδότησης του κατόχου).

Για να υποβληθεί αίτηση πρέπει οι δικαιούχοι να μην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση και να μη διώκονται ποινικά.

Οι οικοδομές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
i. Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
ii. Να χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Οι αιτητές υποχρεούνται να προσκομίζουν λογαριασμό της ΑΗΚ.
iii. iii. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.
iv. Η αίτηση για την πολεοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007, ενώ σε περιπτώσεις όπου για την ανέγερση μιας οικοδομής δεν απαιτήθηκε η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007.

________________________________________________________________________

Χρηματοδότηση

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και το συνολικό κονδύλι, που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου ανέρχεται στα €3 εκ.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 25% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε κατοικία δύναται να ανέλθει στα €1.250.

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν δεσμευτεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του σχεδίου. Το κοινό θα ενημερώνεται με σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδίδει η Επιτροπή μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου αφορούν αποκλειστικά τις εργασίες θερμομόνωσης οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους μιας κατοικίας, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,4 W/m2K μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ή για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν είναι εφικτή η επίτευξη του μέσου συντελεστή 0,4 W/m2K, να έχει επιτευχθεί τουλάχιστον 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη σύγκριση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή.

Στην περίπτωση που επιτευχθεί εξοικονόμηση 30% και άνω με την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων πέραν της θερμομόνωσης οροφής, τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες, ενώ ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. 1. Υπογεγραμμένη δήλωση από τον αιτητή ότι οι επιλέξιμες δαπάνες που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης / επιχορήγησης στα πλαίσια άλλου σχεδίου.
2. 2. Άδεια οικοδομής του υποστατικού.
3. Αντίγραφο τίτλου Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι διαφορετικός από τον αιτητή, θα πρέπει να προσκομίζεται η γραπτή του συγκατάθεση. Σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει μερίδιο του τίτλου θα πρέπει να προσκομίζεται η γραπτή συγκατάθεση των λοιπών ιδιοκτητών.
4. Φύλλο υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για τις οροφές που συνιστούν μέρος του κελύφους της κατοικίας, υπογεγραμμένο είτε από ενεργειακό ελεγκτή κατηγορίας Α είτε από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα, ή πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που εκδόθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή.
5. Πρωτότυπες προσφορές καθώς και πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής για όλες τις εργασίες θερμομόνωσης οροφής που πραγματοποιήθηκαν. Στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον το είδος θερμομονωτικού υλικού, το πάχος του και τα τετραγωνικά μέτρα οροφής που θερμομονώνονται. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων/αποδείξεων θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Σχεδίου.
6. Πρωτότυπο συμπληρωμένο το έντυπο FIMAS συνοδευόμενο από αντίγραφο τραπεζικής βεβαίωσης με το IBAN του αιτητή.
7. Βεβαίωση μόνιμης διαμονής (ισχύει μόνο για αιτητές που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα).
8. Λογαριασμό της ΑΗΚ
9. Υπογραμμένη δήλωση από τον μελετητή / ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ότι σε περίπτωση λάθους ή παραλείψεων που θα διαπιστωθούν στο φύλλο υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ή στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, θα προβεί σε διόρθωση του λάθους ή της παράλειψής του, εντός των χρονικών περιθωρίων που θα καθορίσει η Επιτροπή.