Με τρία ερωτηματολόγια προς εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει στην ανατροφοδότηση σε σχέση με την εφαρμογή του θεσμού των εξετάσεων τετραμήνων. Πριν από τη λήψη αποφάσεων που θα αφορούν κάποιες αλλαγές στις εξετάσεις και παρά το γεγονός ότι το οργανωμένο μαθητικό κίνημα συνεχίζει να εκφράζει την αρχική θέση για πλήρη κατάργηση, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΚΕΕΑ) σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Μέσης και Τεχνικής διεξάγει σχετική αξιολόγηση του θεσμού των εξετάσεων τετραμήνων.

Σκοπός είναι η παροχή ανατροφοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας μέσω της διερεύνησης των απόψεων των εμπλεκομένων, σχετικά με την εφαρμογή και τη συνεισφορά του θεσμού. Στην αξιολόγηση θα συμμετέχουν όλα τα Λύκεια, τα εξατάξια Γυμνάσια και οι Τεχνικές Σχολές. Για τη συλλογή των δεδομένων θα γίνει ηλεκτρονική χορήγηση τριών ερωτηματολογίων (Μαθητή/Μαθήτριας, Γονέα/Κηδεμόνα και Εκπαιδευτικού). Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και απευθύνονται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/ μαθήτριες Α’ τάξης, τους γονείς/κηδεμόνες τους, καθώς και σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα τμήματα της Α’ τάξης. Όπως αναφέρεται, η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά, ενώ αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου.

Μάλιστα οι διευθύνσεις των σχολείων καλούνται ώστε: οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων της Α’ τάξης του σχολείου συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Μαθητή/Μαθήτριας, να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου τους οι οποίοι/ες διδάσκουν σε τμήματα Α’ τάξης ώστε να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού και να προωθήσουν στους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών/τριών Α’ τάξης το σχετικό ενημερωτικό έντυπο για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Γονέα/Κηδεμόνα. Όλα τα ερωτηματολόγια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ.

Το ερωτηματολόγιο για μαθητές

Μεταξύ άλλων οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:
• Σε ποιο βαθμό νιώθουν ενημερωμένοι για την Αξιολόγηση Τετραμήνων;
• Σε ποιο βαθμό ενημερώθηκαν για την Αξιολόγηση Τετραμήνων στη Γ’ τάξη Γυμνασίου;
• Κατά την έναρξη του τετραμήνου, σε ποιο βαθμό γνώριζαν το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος;
• Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κάθε μαθήματος.
• Τις διαδικασίες αξιολόγησης για κάθε μάθημα.
• Σε ποιο βαθμό θεωρούν ικανοποιητική τη χρονική διάρκεια της περιόδου έναρξης – λήξης μαθημάτων; Το ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς Οι εκπαιδευτικοί καλούνται μεταξύ άλλων να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:
• Σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι υπήρξε κατάλληλη προετοιμασία για την εφαρμογή της Αξιολόγησης Τετραμήνων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2019-2020);
• Σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι ήταν έτοιμη η σχολική τους μονάδα για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Αξιολόγησης Τετραμήνων;
• Σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι επηρεάστηκε η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας;
• Σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι είχαν στήριξη για την εφαρμογή της Αξιολόγησης Τετραμήνων;
• Σε ποιο βαθμό θεωρούν ικανοποιητική τη χρονική διάρκεια της περιόδου έναρξης – λήξης μαθημάτων;
• Σε ποιο βαθμό συμφωνούν με το ποσοστό βαθμολογίας που αναλογεί στην προφορική (60%) και τη γραπτή (40%) επίδοση των μαθητών/τριών;
• Εάν συμφωνούν με την κατανομή της γραπτής βαθμολογίας, η οποία προκύπτει από το 30% των γραπτών εξετάσεων και 10% από ένα προειδοποιημένο διαγώνισμα 45 λεπτών. Ανάλογα καλούνται να τοποθετηθούν και για την κατανομή της προφορικής βαθμολογίας όπου το 50% προκύπτει από τη συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας στην τάξη ή/και στο εργαστήριο και την κατ’ οίκον εργασία και το 10% από την εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση ή τη βαθμολογητέα ατομική/ομαδική εργασία (project).

Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται προς τους εκπαιδευτικούς είναι για τη δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές και μαθήτριες να βελτιώνουν – να αυξήσουν το βαθμό τους είτε με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες διάκρισης εκτός αίθουσας διδασκαλίας, αλλά και στα μη εξεταζόμενα μαθήματα. Ανάλογες ερωτήσεις για αξιολόγηση του θεσμού, κατά πόσον ήταν ενημερωμένοι και αν συμφωνούν με το πώς γίνεται η βαθμολόγηση κ.λπ. καλούνται να απαντήσουν και οι γονείς.

Ελένη Κωνσταντίνου