Βιώσιμη ανάπτυξη για την εξάλειψη της φτώχειας

Σειρά συμπερασμάτων του Συμβουλίου των Κρατών-Μελών της ΕΕ

 

Το Συμβούλιο των Κρατών-Μελών της ΕΕ ενέκρινε σειρά συμπερασμάτων σχετικά με την υλοποίηση από την ΕΕ της Ατζέντας του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιλαμβάνει. Η υλοποίηση αυτή έχει καθοριστική σημασία για την εξάλειψη της φτώχειας και για την εξασφάλιση μιας ειρηνικής, υγιούς και ασφαλούς ζωής για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές. Στα συμπεράσματα τονίζεται η ανάγκη να επιταχυνθούν οι δράσεις τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου προκειμένου να εκπληρωθούν το όραμα και οι στόχοι της Ατζέντας του 2030. Επιπλέον, επαναβεβαιώνεται ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση των ΣΒΑ, υποστηρίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και μια διεθνή τάξη βάσει κανόνων.

Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την έκδοση της έκθεσης της Eurostat για το 2019 όσον αφορά την παρακολούθηση της σημειωθείσας προόδου στην επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, ως βασικού εγγράφου για τη μέτρηση της προόδου της ΕΕ στην επίτευξη των ΣΒΑ. Επίσης, ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν το επίπεδο φιλοδοξίας της εθνικής τους ανταπόκρισης και να ενσωματώσουν ενεργά την Ατζέντα του 2030 στα εθνικά μέσα σχεδιασμού, τις εθνικές πολιτικές και στρατηγικές και τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματα που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2017 και παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει συνολική στρατηγική υλοποίησης με χρονοδιαγράμματα, στόχους και συγκεκριμένα μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψιν την Ατζέντα του 2030 και να ενσωματώσει τους ΣΒΑ σε όλες τις σχετικές εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα τα οποία ορίζουν προτεραιότητες και κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης των υβριδικών απειλών και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στις απειλές αυτές, αξιοποιώντας την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Οι υβριδικές απειλές αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων ή δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται από εχθρικούς κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς με συντονισμένο τρόπο, προκειμένου να στοχεύουν τα τρωτά σημεία των δημοκρατικών κρατών και θεσμών, παραμένοντας όμως κάτω από το όριο του επισήμως διακηρυγμένου πολέμου (όπως π.χ. επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, εκστρατείες παρεμβολών στις εκλογές και εκστρατείες παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης).

Τα συμπεράσματα απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ασφάλειας για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η οποία θα λειτουργεί με όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής με πιο στρατηγικό, συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο. Αποτελούν μέρος της εφαρμογής του Στρατηγικού Θεματολογίου της ΕΕ για το 2019-2024, το οποίο απαιτεί μια συνολική προσέγγιση με περισσότερη συνεργασία, περισσότερους συντονισμούς, περισσότερους πόρους και περισσότερες τεχνολογικές ικανότητες για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.