Βλέπουν αύξηση της ανεργίας στην οικοδομική βιομηχανία – Απολύσεις εργατών σε Πάφο και Λεμεσό

Ïéêïäüìïò åñãÜæåôáé óå íåãåéñüìåíç ïéêïäïìÞ , ÁèÞíá Ôñßôç 17 Ìáßïõ 2011. Ç ïéêïäïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá Ý÷åé ìåéùèåß êáôÜ 70% åîáéôßáò ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Αύξηση της ανεργίας και στον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας βλέπει ο Πρόεδρος του συνδέσμου εργολάβων Κώστας Ρουσιάς.

Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο κύριος Ρουσιάς είπε ότι σε σχέση με το 2019 υπάρχει μείωση 11% στον κύκλο εργασιών στον κατασκευαστικό τομέα. Γνωστοποίησε ότι μεγάλες εταιρείες στην Πάφο και τη Λεμεσό απέλυσαν ήδη αρκετούς γατί πάγωσαν τα έργα που προγραμμάτιζαν και προορίζονταν για τους ξένους επενδυτές που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων.

Ο κύριος Ρουσιάς ζήτησε από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια και να δώσει κίνητρα ώστε να υπάρξει εργοδότηση μέσω της ΑΝΑΔ ή του Υπουργείου Εργασίας με την καταβολή όλου του μισθού.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.