«Βουνό» τα προβλήµατα, έτοιµο να καταπλακώσει τη µεταρρύθµιση της Τ.Α

  • Γόρδιος δεσµός η µεταφορά προσωπικού από τους δήµους προς τους Επαρχιακούς Οργανισµούς, αλλά τα προβλήµατα επεκτείνονται σε όλες τις πτυχές της µεταρρύθµισης
  • ∆εν αξιοποιήθηκαν τα δύο χρόνια που έδινε η έγκριση του πλαισίου της μεταρρύθµισης για να γίνει η απαραίτητη προετοιµασία, µε αποτέλεσµα τώρα να τρέχουν όλοι να προλάβουν

Του Γιάννη Κακαρή

Βρισκόµαστε µόλις δέκα µήνες από την εφαρµογή της µεταρρύθµισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ωστόσο την ίδια ώρα είµαστε αρκετά µακριά από την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων. Οι δήµοι, οι κοινότητες και όλοι οι αρµόδιοι φορείς που είναι άµεσα εµπλεκόµενοι, καλούνται να εξεύρουν λύσεις σε πολύπλοκα ζητήµατα. Μάλιστα, καταγράφουν µεγάλα κενά και αδυναµίες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν το συντοµότερο.

Tο µεγαλύτερο κενό εντοπίζεται στους Επαρχιακούς Οργανισµούς, στους οποίους θα µεταφερθούν οι αρµοδιότητες του αποχετευτικού (λύµατα και όµβρια νερά), της υδατοπροµήθειας (πόσιµο νερό), της διαχείρισης στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) και της αδειοδότησης αναπτύξεων (πολεοδοµικές και οικοδοµικές άδειες).

Συγκεκριµένα, ο νόµος προβλέπει τη µεταφορά των υπηρεσιών έκδοσης πολεοδοµικής και οικοδοµικής άδειας, από τους δήµους και την πολεοδοµία στον Ε.Ο. Ωστόσο, δεν προβλέπεται η ταυτόχρονη µεταφορά του προσωπικού που εργάζεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στους συγκεκριµένους τοµείς. Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους του Τµήµατος Πολεοδοµίας δεν προκύπτει πρόβληµα, καθώς η νοµοθεσία για τις αποσπάσεις είναι ξεκάθαρη και δεν αφήνει περιθώρια σε υπαλλήλους του κεντρικού κράτους να αρνηθούν τη µεταφορά τους.

Γόρδιος δεσµός η µεταφορά προσωπικού

Τον έντονο προβληµατισµό τους για το θέµα εκφράζουν και οι συντεχνίες.

Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή» ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραµµατέας της ΣΗ∆ΗΚΕΚ ΠΕΟ και Γραµµατέας της Κλαδικής Επιτροπής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Συντεχνίας, Σίµος Ευτυχίου, ακόµα και αν περιληφθούν στη νοµοθεσία οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηµιουργείται ζήτηµα αναφορικά µε τη συνολική περίοδο της απόσπασης. Σύµφωνα µε τον κ. Ευτυχίου, η νοµοθεσία προνοεί απόσπαση για 3+3 χρόνια, ακόµα και για τους υπαλλήλους της Πολεοδοµίας. Εποµένως, οι Επαρχιακοί Οργανισµοί θα εκπαιδεύσουν προσωπικό που θα εργαστεί µόνο 6 χρόνια (το µέγιστο). Επίσης, εγείρει το ερώτηµα ποια καθήκοντα θα έχουν οι υπάλληλοι που θα επιστρέφουν στη βάση τους, αφού όλα θα είναι εκχωρηµένα στους Επαρχιακούς Οργανισµούς;

Επί τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά ότι το προσωπικό θα αποσπαστεί για µερικά χρόνια, µέχρις ότου προκηρυχθούν οι θέσεις από τους Επαρχιακούς Οργανισµούς. Το υφιστάµενο προσωπικό θα µπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις θέσεις αυτές. Αν όχι, θα επιστρέψουν στη βάση τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σηµειώνει ότι τόσο η Πολεοδοµία, όσο και οι Τοπικές Αρχές είναι υποστελεχωµένες, εποµένως το προσωπικό που θα επιστρέψει στους δήµους θα αξιοποιηθεί σε άλλες εργασίες τεχνικής φύσης.

Πονοκέφαλο, ιδιαίτερα για τους δήµους που θα προκύψουν από συνένωση δήµων και κοινοτήτων, αποτελούν και οι όροι εργοδότησης, καθώς οι συλλογικές συµβάσεις στους δήµους διαφέρουν από αυτές των Κοινοτικών Συµβουλίων. Οι συζητήσεις για επίλυση του θέµατος ξεκίνησαν, πρόσφατα, µεταξύ του Υπουργείου, της Ένωσης ∆ήµων και της Ένωσης Κοινοτήτων.

Μεγάλα τα κενά και οι προκλήσεις

Η ∆ηµοτική Γραµµατέας του ∆ήµου Λευκωσίας, Μύρια Πηλακούτα, αναφέρει µε τη σειρά της στη «Χαραυγή» ότι «υπάρχουν κενά στη νοµοθεσία και τους Κανονισµούς που θα πρέπει να συνταχθούν, έτσι ώστε να συνάδουν µε τις νέες ανάγκες και ενδεχόµενες αλληλοεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων».

Ωστόσο, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πριν µερικές µέρες ότι «δεν υπάρχουν άλλα νοµοσχέδια ούτε τροπολογίες για να προωθηθούν στη Βουλή».

Η κα Πηλακούτα πρόσθεσε πως δεν είναι ξεκάθαρες οι αρµοδιότητες που µεταφέρονται στον Επαρχιακό Οργανισµό, έχοντας αντίκτυπο στον καθορισµό της δοµής, του απαιτούµενου προϋπολογισµού, καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για να στεγάσουν τις ενοποιηµένες υπηρεσίες των δήµων. Ανέφερε επίσης ότι µεγάλη πρόκληση αποτελεί και η διαχείριση της αλλαγής σε σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό, ειδικά για τον Δήµο Λευκωσίας όπου θα υπάρξει συνένωση 4 δήµων, άρα 4 διαφορετικών κουλτούρων.

Μετάθεση ευθυνών µε άγνωστο προϋπολογισµό

Η ∆ηµοτική Γραµµατέας Λευκωσίας υπέδειξε ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία µε τον επικεφαλής της µεταρρύθµισης στο Υπουργείο για διευκρινίσεις, πλην όµως εντοπίζει τα ακόλουθα:

Μετάθεση ευθυνών του Κεντρικού Κράτους στους δήµους χωρίς να είναι γνωστό µέχρι σήµερα µε ποιον προϋπολογισµό θα µεταφερθούν οι ευθύνες αυτές (π.χ. κοινωνικής πρόνοιας).

Μεταφορά αδειοδότησης και ανάπτυξης της πόλης χωρίς ολοκληρωµένη διαβούλευση µε τις πολεοδοµικές αρχές (µητροπόλεις), ώστε να συµπεριλαµβάνονται ζητήµατα όπως η διασύνδεση της αδειοδότησης µε τον έλεγχο των ηχητικών οχληριών κ.α.

∆εν φαίνεται κατά τη µετάθεση αρµοδιοτήτων προς τον νέο οργανισµό ΕΟΑ να λήφθηκαν υπόψιν η ανάγκη να συσταθούν οι ανάλογες οµάδες και ο µηχανισµός που θα µπορούν να χειριστούν θέµατα που ήδη εφάρµοζαν οι δηµοτικές Αρχές (π.χ. επικίνδυνες οικοδοµές).

«Οργώνουµε όλη την Κύπρο»

Μιλώντας στη «Χαραυγή» ο υπεύθυνος στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη Μεταρρύθµιση, Αντώνης Οικονοµίδης, καθησύχασε λέγοντας ότι οι διαδικασίες είναι πυρετώδεις και πως βλέπουν αναλυτικά µε τις Τοπικές Αρχές τα θέµατα του οργανογράµµατος, ενώ υπάρχει στενή ενηµέρωση και συνεργασία. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «οργώνουµε όλη την Κύπρο». Σηµείωσε πως το υπουργείο είναι στη διάθεση όλων των Αρχών προκειµένου να λυθεί όποιο πρόβληµα προκύψει.

Στις 27 Σεπτεµβρίου, θα συνεδριάσει και η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή για τη µεταρρύθµιση προκειµένου να δει την εξέλιξη της µεταρρύθµισης και να επιληφθεί προβληµάτων.

Ζαχαρίας Κυριάκου: «Χάσαµε πολύ χρόνο συζητώντας θεωρίες»

Τα προβλήµατα αυτά ανησυχούν ιδιαίτερα την Ένωση ∆ήµων. Μιλώντας στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της Ένωσης ∆ήµων, Ανδρέας Βύρας, χαρακτήρισε τη µεταφορά των αδειοδοτήσεων στους Ε.Ο. ως ένα από τα πιο πολύπλοκα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν υποδεικνύοντας ότι ήδη στους δήµους υπάρχει µεγάλη έλλειψη προσωπικού. Αναµένεται, σηµείωσε, στην επόµενη συνεδρία της η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή να συζητήσει σωρεία προβληµάτων.

Ο δήµαρχος Έγκωµης και µέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ένωσης ∆ήµων, Ζαχαρίας Κυριάκου, ανέφερε ότι «έχουµε να ανεβούµε ένα Έβερεστ» για να επιτευχθεί η µεταρρύθµιση, σηµειώνοντας πως παρότι έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τη µέρα που δόθηκε παράταση στις εκλογές, είναι ασήµαντα τα όσα έγιναν. Πρόσθεσε ότι «χάσαµε πολύ χρόνο συζητώντας θεωρίες» και ότι επείγει να ληφθούν άµεσα αποφάσεις προς επίλυση των ζητηµάτων.

Υπογράµµισε, τέλος, ότι το στοίχηµα της µεταρρύθµισης θα κριθεί από τον νέο Δήµο Λευκωσίας, στον οποίο θα συνενωθούν τέσσερα µεγάλα δηµαρχεία, σηµειώνοντας ότι πρέπει να συνενωθούν όλες οι υπηρεσίες και των τεσσάρων δήµων, ενώ πρέπει να αποφασιστεί και ο χώρος που θα στεγαστούν.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy