Yπό την Προεδρία του Rumen Porodzanov, υπουργού Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Βουλγαρίας, ξεκινά αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, η συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας τη ΕΕ. Το Συμβούλιο αναμένεται να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο “Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας”, ενώ οι 28 θα επικεντρωθούν ειδικότερα στην άμεση στήριξη, τις περιβαλλοντικές πτυχές και την αγροτική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια ενός άτυπου γεύματος, οι υπουργοί θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα “Κοινή Αγροτική Πολιτική: στρατηγικές επιλογές”. Η απογευματινή συνεδρίαση θα αφιερωθεί σε σημαντικά θέματα όπως ο ρόλος της γεωργίας στην αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιο-οικονομία, ενώ τέλος οι υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης για τη δήλωση της ομάδας των χωρών του Visegrád σχετικά με την ΚΑΠ μετά το 2020, την επικείμενη έναρξη της ομάδας εργασίας για την γεωργία στην Αφρική και το ζήτημα της συμβολής της πολιτικής συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ στην αγροτική ανάπτυξη μετά το 2020.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα της ατζέντας, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις και ειδικότερα θα κληθούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

– Πώς θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να στοχεύσουν οι άμεσες πληρωμές στο μέλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο αποτέλεσμα για τους αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ;
– Πώς θα μπορούσε να σχεδιαστεί καλύτερα η συνδεδεμένη στήριξη για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ;
– Πώς και σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να ρυθμίζονται τα περιβαλλοντικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ο προτεινόμενος προσανατολισμός των αποτελεσμάτων και η συμβολή σε κοινούς περιβαλλοντικούς στόχους, διασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικών φιλοδοξιών;
– Πώς θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί και να απλουστευθεί περαιτέρω η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ώστε να συμβάλει σε πιο βιώσιμες αγροτικές οικονομίες και θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές;

Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, διατηρείται η υπάρχουσα δομή των δύο πυλώνων, αλλά προτείνονται επίσης σημαντικές αλλαγές, όπως ο ενισχυμένος ρόλος των κρατών μελών κατά την εκπόνηση του δικού τους στρατηγικού σχεδίου και η κατάργηση των κανόνων οικολογικής ρύπανσης προκειμένου να υιοθετηθεί μια πιο στοχοθετημένη, πιο φιλόδοξη αλλά και ευέλικτη προσέγγιση.Το Συμβούλιο είχε ήδη την ευκαιρία να συζητήσει διάφορα στοιχεία της ανακοίνωσης, όπως η προστιθέμενη αξία της ΚΑΠ .

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της γεωργίας στην αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιο-οικονομία, το Συμβούλιο θα έχει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιο-οικονομία και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία στη διαδικασία αυτή. Το Συμβούλιο αναφέρει ότι η βιο-οικονομία περιλαμβάνει εκείνα τα τμήματα της οικονομίας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους από τη ξηρά και τη θάλασσα για να παράγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, υλικά και ενέργεια. Το 2012, η ​​Κομισιόν δημοσίευσε μια στρατηγική της ΕΕ με στόχο “να ανοίξει ο δρόμος προς μια πιο καινοτόμο, αποτελεσματική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική κοινωνία που συμβιβάζει την επισιτιστική ασφάλεια με τη βιώσιμη χρήση βιοτικών ανανεώσιμων πόρων για βιομηχανικούς σκοπούς, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος”.

Υπό το πρίσμα της σπουδαιότητας της βιο-οικονομίας και των δυνατοτήτων της για την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της και ειδικότερα για τους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, οι υπουργοί θα κληθούν να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:
– Πώς μπορεί η πολιτική της ΕΕ, ιδίως η επικείμενη αναθεωρημένη στρατηγική για τη βιο-οικονομία, να στηρίξει καλύτερα την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και κυκλικής βιο-οικονομίας και να ενισχύσει τα οφέλη και τις ευκαιρίες για τους πρωτογενείς παραγωγούς;
– Τι μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο για την καλύτερη ενσωμάτωση των αγροτών και των δασοκόμων στις αλυσίδες αξίας της βιο-οικονομίας;
Το αποτέλεσμα της υπουργικής ανταλλαγής απόψεων θα περιληφθεί σε επιστολή που απευθύνεται στους Επιτρόπους Moedas και Hogan, καθώς και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.