Η Υouth Dynamics φιλοξενεί διεθνή ανταλλαγή νέων ERASMUS+ με τίτλο «Μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Ìå óôü÷ï ôçí ðñïþèçóç ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí, ç ïñãÜíùóç íåïëáßáò Õouth Dynamics öéëïîåíåß ìåôáîý 13-21 Óåðôåìâñßïõ 2022, ôçí äéåèíÞ áíôáëëáãÞ íÝùí ERASMUS+ ìå ôßôëï «Ìáæß ãéá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá».

Με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οργάνωση νεολαίας Υouth Dynamics φιλοξενεί μεταξύ 13-21 Σεπτεμβρίου 2022, τη διεθνή ανταλλαγή νέων ERASMUS+ με τίτλο «Μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 44 νέοι από Κύπρο, Ελλάδα, Εσθονία και Ουγγαρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι στόχοι του σχεδίου θα επιτευχθούν, μόνο αν δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους, αν χειριστούμε τις αδυναμίες που προκλήθηκαν από την COVID-19 και αν εφαρμόσουμε τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αντιμετώπιση εδραιωμένων ανισοτήτων, αποκλεισμού και διακρίσεων.

Σημειώνεται ότι η ανταλλαγή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους νέους για επαναβεβαίωση της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανοικοδόμηση του κόσμου που επιθυμούμε, αλλά και της ανάγκης για παγκόσμια αλληλεγγύη και διασύνδεση.

Doc.20220920.3859574.Youth Dynamics1 Scaled
Ìå óôü÷ï ôçí ðñïþèçóç ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìüôùí, ç ïñãüíùóç íåïëáßáò õouth dynamics öéëïîåíåß ìåôáîý 13-21 óåðôåìâñßïõ 2022, ôçí äéåèíþ áíôáëëáãþ íýùí erasmus+ ìå ôßôëï «ìáæß ãéá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá».

Όπως αναφέρεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται «στην καρδιά» των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αφού δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η επίτευξη προόδου στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετη με την πρόοδο στους 17 Στόχους. Η τρέχουσα κρίση, λόγω της πανδημίας, επιδείνωσε τη φτώχεια, τις ανισότητες, τις διακρίσεις και άλλα κενά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά αυτών των κενών, ούτως ώστε να ανακάμψουμε σωστά και να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, πιο ανθεκτικό, δίκαιο και αειφόρο.

Στη διάρκεια της ανταλλαγής, προστίθεται, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά, ως σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης της συμμετοχικής δημοκρατίας και αντιμετώπισης του αποκλεισμού, καθώς και στη συμμετοχή τους στη χάραξη της πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Doc.20220920.3859573.Youth Dynamics Scaled
Ìå óôü÷ï ôçí ðñïþèçóç ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìüôùí, ç ïñãüíùóç íåïëáßáò õouth dynamics öéëïîåíåß ìåôáîý 13-21 óåðôåìâñßïõ 2022, ôçí äéåèíþ áíôáëëáãþ íýùí erasmus+ ìå ôßôëï «ìáæß ãéá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá».
Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy