Υπερπλήρη νοσοκομεία και νοσηλείες ασθενών στο σπίτι

Ãéáôñïß êáé íïóçëåõôÝò åñãÜæïíôáé ìÝóá óôçí ìïíÜäá åíôáôéêÞò èåñáðåßáò (ÌÅÈ), ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Ëåõêùóßáò, üðïõ íïóçëåýïíôáé áóèåíåßò ìå COVID-19, ÐáñáóêåõÞ 23 Áðñéëßïõ 2021. Ç öùôïãñÜöïò ôïõ ÊÕÐÅ ÊÜôéá ×ñéóôïäïýëïõ ìå ôï öùôïãñáöéêü ôçò öáêü áëëÜ êáé ìå ôç ãñáöÞ ôçò, áðïôõðþíåé ôç ìåãÜëç ìÜ÷ç ãéá ôç æùÞ ðïõ äßíåôáé êÜèå ìÝñá, êÜèå íý÷ôá, êÜèå óôéãìÞ, óôï ñåðïñôÜæ ðïõ áêïëïõèåß. http://www.cna.org.cy/webnews.aspx?a=e09490680c644fca97c4b78a0261a6fe
  • Εξαντλούνται οι αντοχές νοσοκομείων λόγω αυξημένων κρουσμάτων Covid-19 και ελλείψεων
  • Προσωπικοί γιατροί  απουσιάζουν με άδειες και παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση ασθενών σε ΤΑΕΠ και ιατρεία βραχείας νοσηλείας
  • Ο ιδιωτικός τομέας καλείται να δεχθεί περισσότερα περιστατικά για αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων 
  • Τρεις θάνατοι και 1.014 νέες μολύνσεις Covid-19, χθες. Το σύνολο των νοσηλευομένων έχει αυξηθεί ανησυχητικά στους 243.

 

Διαβάστε περισσότερα στη Χαραυγή που κυκλοφορεί

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.