€21,7 δισ. περισσότερες από το ενεργητικό τους οι υποχρεώσεις των κατοίκων

Ζημιές 6 δισ. ευρώ μετρούν τα νοικοκυριά κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε δεινή θέση αφού οι υποχρεώσεις τους είναι πολύ περισσότερες από το ενεργητικό τους.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα (Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί), τον Σεπτέμβριο του 2017 το σύνολο των χρηματο-οικονομικών στοιχείων ενεργητικού των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων ανήλθε στα 45,4 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 51,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013 (πριν το κούρεμα). Δηλαδή τα τελευταία πέντε χρόνια το ενεργητικό των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 6 δισ. ευρώ περίπου. Τα μετρητά και οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν στα 28,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 31,7 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013.

Επίσης η αξία των μετοχών που βρίσκονται στην κατοχή των νοικοκυριών μειώθηκε στα 9,3 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 10,7 δισ. ευρώ το 2013. Ακόμη, η αξία των λοιπών χρηματο-οικονομικών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή των νοικοκυριών μειώθηκε στα 6,5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 8,2 δισ. ευρώ το 2013.

Αντίθετα η αξία των χρεογράφων που βρίσκονται στην κατοχή των νοικοκυριών αυξήθηκε στα 904 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 667 δισ. ευρώ το 2013. Οι υποχρεώσεις των νοικοκυριών (στοιχεία παθητικού) ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2017 στα 25,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21,5 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια και 3,8 δισ. ευρώ λοιπά χρηματο-οικονομικά στοιχεία. Η καθαρή χρηματο-οικονομική θέση των νοικοκυριών είναι θετική (+20,1 δισ. ευρώ).

Στις μη χρηματο-οικονομικές εταιρείες τον Σεπτέμβριο του 2017 το ενεργητικό τους ανήλθε συνολικά στα 58,6 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 56,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013. Δηλαδή υπήρξε αύξηση ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, την ίδια περίοδο υπήρξε αύξηση και στο παθητικό των εταιρειών, αφού τον Σεπτέμβριο οι υποχρεώσεις τους ανήλθαν στα 96,8 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 94,5 δισ. ευρώ το 2013. Δηλαδή οι υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 2,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του ενεργητικού.

Σημειώνεται επίσης ότι η καθαρή χρηματο-οικονομική θέση των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών είναι αρνητική, αφού οι υποχρεώσεις τους είναι περισσότερες κατά 38,2 δισ. ευρώ από το ενεργητικό τους.

Κάτοικοι Κύπρου

Συνολικά τον Σεπτέμβριο του 2017 το ενεργητικό των κατοίκων Κύπρου ανήλθε στα 435,5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 440,1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2013.

Δηλαδή οι ζημιές ανήλθαν στα 4,6 δισ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Από την άλλη το παθητικό των κατοίκων Κύπρου ανήλθε στα 457,2 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 469,2 δισ. ευρώ το 2013. Δηλαδή μειώθηκε κατά 12 δισ. ευρώ. Η καθαρή χρηματο-οικονομική θέση των κατοίκων Κύπρου είναι αρνητική, αφού οι υποχρεώσεις τους είναι περισσότερες κατά 21,7 δισ. ευρώ από το ενεργητικό τους. Στα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το σύνολο του ενεργητικού τους ανήλθε στα 90,7 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο του παθητικού τους ανήλθε στα 77,3 δισ. ευρώ. Η καθαρή χρηματο-οικονομική θέση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι θετική (+13,4 δισ. ευρώ).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου