Μπάχαλο συνεχίζει να επικρατεί στην αγορά με το ΦΠΑ 19% στα οικόπεδα, παρά την παρέλευση πέραν των τεσσάρων μηνών από την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης ενημέρωσε σήμερα σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, για τη διαδικασία η οποία ακολουθείται στις περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο η πώληση του οικοπέδου υπόκειται ή όχι στην επιβολή ΦΠΑ 19%.

Πιο συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις που η πώληση γίνεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το Τμήμα Φορολογίας πραγματοποιεί έλεγχο ακολούθως ένα ερωτηματολόγιο με εννέα ερωτήσεις: (1) που βρίσκεται το τεμάχιο, (2) κατά πόσο ο πωλητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (3) εάν η συναλλαγή είναι στα πλαίσια άσκησης οικονομικής δραστηριότητας του πωλητή, (4) εάν η εν λόγω συναλλαγή ασκείται συστηματικά από το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, (5) ποια είναι η πρόθεση του πωλητή, (6) ποια είναι η επαγγελματική του ιδιότητα, και (7) κατά πόσο η συναλλαγή δημιουργεί στρεβλώσεις στην εφαρμογή ουδετερότητας μεταξύ των εμπορευόμενων.

Επίσης γκρίζες ζώνες υπάρχουν και στις περιπτώσεις εκποιήσεων και πλειστηριασμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Τμήμα Φορολογίας πραγματοποιεί έλεγχο ακολούθως ένα ερωτηματολόγιο με εννέα ερωτήσεις: : (1) που βρίσκεται το τεμάχιο, (2) κατά πόσο το τεμάχιο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο νομικού προσώπου, πωλητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (3) εάν η συναλλαγή είναι στα πλαίσια άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, (4) εάν η εν λόγω συναλλαγή ασκείται συστηματικά από το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, (5) ποια είναι η πρόθεση του συγκεκριμένου προσώπου, (6) πως αποκτήθηκε το τεμάχιο (πχ κληρονομία ή αγορά), (7) ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τεμάχιου, (8) ποια είναι η επαγγελματική ιδιότητα, (9) κατά πόσο η συναλλαγή δημιουργεί στρεβλώσεις στην εφαρμογή ουδετερότητας μεταξύ των εμπορευόμενων.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο πρέπει να επιβληθεί ΦΠΑ 19% ή όχι, ετοιμάζεται σημείωμα από τον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας και η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου