ΙδΕΚ: Ημερίδα διαβούλευσης για το HORIZON EUROPEΚαθώς το τρέχον ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, «Ορίζοντας 2020», με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €100 δισεκατομμύρια, πλησιάζει προς το τέλος του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται στη διαμόρφωση και τη στρατηγική υλοποίησης του «Horizon Europe», του επόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος για την περίοδο 2021-2027.

Για πρώτη φορά τα οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας των κρατών μελών έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν ενεργά στη συζήτηση και να λάβουν μέρος στον διάλογο, εντοπίζοντας καλές πρακτικές και προοπτικές βελτίωσης, με βάση τις εμπειρίες τους, μέσα από τη συμμετοχή τους στις περιφερειακές εκδηλώσεις που διεξάγονται.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τον συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου στα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ), διοργανώνει Ημερίδα την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019, από τις 09:00 μέχρι τις 16:30, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση, που φέρει τον τίτλο «Towards Horizon Europe: Dialogue on Implementation Strategy & European Partnerships», είναι χωρισμένη σε τρεις ενότητες, στις οποίες θα συμμετάσχουν αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι της Κύπρου στις Επιτροπές του «Ορίζοντα 2020» καθώς και εκπρόσωποι της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου.

Στην πρώτη ενότητα θα συζητηθούν οι τρέχουσες διεργασίες και οι κύριες διαβουλεύσεις που διεξάγονται για τη δομή και το περιεχόμενο του «Horizon Europe». Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστούν οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων. Θα συζητηθούν, επίσης, οι συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες καθώς και το Πρόγραμμα της Διεύρυνσης (Widening Programme).

Η δεύτερη και η τρίτη ενότητα περιλαμβάνουν παράλληλα εργαστήρια. Συγκεκριμένα, κατά τη δεύτερη ενότητα θα συζητηθούν θέματα όπως η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων, η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, τα οικονομικά και νομικά θέματα, οι απλουστευμένες μορφές δαπανών, ο μηχανισμός ελέγχου και η διαδικασία παρακολούθησης των έργων καθώς και οι προσπάθειες προβολής και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων των έργων.

Η τρίτη ενότητα θα επικεντρωθεί στην εθνική διαδικασία διαβούλευσης για τη συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις (European Partnerships). Μέσα από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους της χώρας σε σχετικές επιτροπές και εμπειρογνώμονες, θα διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης που θα καθορίσει την επιλογή των επιμέρους θεματικών στις οποίες θα συμμετάσχει η Κύπρος.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Πρόγραμμα Horizon Europe, επίσης ύψους €100 δισεκατομμυρίων, θα αφορά την επταετία 2021-2027. Μεταξύ των ακρογωνιαίων λίθων της στρατηγικής του Horizon Europe είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, οι απλουστευμένοι και αποτελεσματικοί κανόνες συμμετοχής και διαχείρισης, οι διαδικασίες και τα εργαλεία, η καλύτερη επικοινωνία με τους συμμετέχοντες καθώς επίσης η προσέλκυση ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της εκδήλωσης αλλά και για να δηλώσουν συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ στο www.research.org.cy.