Η Μόσχα ερευνά τις ζημιές στους αγωγούς Nord Stream ως ενέργεια «διεθνούς τρομοκρατίας»

RUSSIA - FEBRUARY 16, 2021: Russian Federal Security Service (FSB) officers conduct an operation to detain people that were allegedly raising funds for the Islamic State terrorist organization (banned in Russia) under the guise of charity support in 2015-2019. The operation has been held in the Republics of Crimea and Tatarstan. Best quality available. Video screen grab. Russian Federal Security Service/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY Ðîññèÿ. Ñîòðóäíèêè ÔÑÁ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ïî çàäåðæàíèþ ãðóïïû ëèö, êîòîðàÿ ñ 2015 ïî 2019 ãîä ÷åðåç ñîçäàííûå â Èíòåðíåòå ñîîáùåñòâà ïîä âèäîì áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè îñóùåñòâëÿëà ñáîð ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ ïåðåâîäà çà ðóáåæ íà íóæäû áîåâèêîâ òåððîðèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Èñëàìñêîå ãîñóäàðñòâî" (çàïðåùåíà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè). Îïåðàöèÿ ïî çàäåðæàíèþ ïðîõîäèëà íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèê Êðûì è Òàòàðñòàí. Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå êà÷åñòâî. Ñíèìîê ñ âèäåî/ ÖÎÑ ÔÑÁ ÐÔ/ÒÀÑÑ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÎÐÎÍÎÉ È ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÒÀÑÑ ÁÅÇ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ. ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

Η ρωσική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας FSB ερευνά τις ζημιές που υπέστησαν οι αγωγοί φυσικού αερίου Nord Stream κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα ως ενέργεια «διεθνούς τρομοκρατίας», μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία δήλωσαν ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν την έκχυση φυσικού αερίου από τους δύο ρωσικούς αγωγούς φυσικού αερίου στη θάλασσα.

Οι χώρες δεν έχουν πει ποιον υποπτεύονται ότι εξαπέλυσε τις επιθέσεις.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.