Στην Πάφο μεταφέρονται τελικά τα 150 ασυνόδευτα παιδιά από το Πουρνάρα-Έκαναν τη χάρη στον Πυρίλλη

Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ê. Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò åðéóêÝðôåôáé ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò ÐïõñíÜñá, óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí Õðïõñãü Åóùôåñéêþí ê. Íßêï ÍïõñÞ, ôçí Õöõðïõñãü Ðñüíïéáò êá Áíáóôáóßá Áíèïýóç, ôçí Åðßôñïðï ÄéïéêÞóåùò êáé Ðñïóôáóßáò ôùí Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí êá Ìáñßá Óôõëéáíïý-Ëïôôßäç êáé ôçí Åðßôñïðï Ðñïóôáóßáò ôùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Ðáéäéïý êá ÄÝóðù Ìé÷áçëßäïõ , ÊïêêéíïôñéìéèéÜ, 14 Ìáñôßïõ 2022. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Μετά τις αντιδράσεις του Δημάρχου Παραλιμνίου, Θεόδωρου Πυρίλλη, ο οποίος δεν ήθελε τα 150 ασυνόδευτα παιδιά από το Πουρνάρα (διαβάστε ΕΔΩ) ήρθε σήμερα το όχι από τον ιδιοκτήτη τουριστικού καταλύματος στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου για να «δέσει το γλυκό».

Με ανακοίνσωση του το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ενημερώνει για την άρνηση του ιδιοκτήτη του καταλύματος να υπογράψει το κείμενο της συμφωνίας και ως εκ τούτου η εναλλακτική λύση είναι η επαρχία Πάφου.

Η ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας: 

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας προχωρεί ήδη και με ταχύτητα σε εναλλακτική λύση, για την γρήγορη μεταφορά 150 ασυνόδευτων παιδιών στην Πάφο, μετά το αιφνίδιο πρόβλημα που έχει προκαλέσει η υπαναχώρηση από τα συμφωνηθέντα του ιδιοκτήτη τουριστικού καταλύματος στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, τόσο οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, όσο και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, είχαν προβεί σε ταχύτατες ενέργειες για την υλοποίηση των οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022. Σε πέντε ημέρες έγινε όλη η απαραίτητη προεργασία για την άμεση μεταφορά των ανήλικων παιδιών από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα» σε κατάλυμα στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Εξασφαλίστηκε η απαραίτητη στελέχωση σε φροντιστές, κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και όλο το απαραίτητο υλικό για τη φροντίδα και τη σίτιση των παιδιών. Ταυτόχρονα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, την ΠΟΕΔ και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έγιναν ενέργειες για την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες των παιδιών εντός του χώρου, ενώ σε συντονισμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία διευθετήθηκε το ζήτημα της ασφάλειας, και με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Ασύλου, η ασφαλής μεταφορά και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων εντός του χώρου.

Δυστυχώς, όμως, η προγραμματισμένη για σήμερα μεταφορά πρέπει να αναβληθεί μετά την ενημέρωση που λάβαμε για την άρνηση του ιδιοκτήτη του καταλύματος να υπογράψει το κείμενο της συμφωνίας, στο οποίο είχαμε καταλήξει.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και με την καθοριστική συμβολή του Υφυπουργείου Τουρισμού, έχει άμεσα εντοπιστεί άλλο κατάλυμα στην Πάφο και έχουμε ήδη ξεκινήσει εκ νέου όλες τις διαδικασίες για την προετοιμασία του. Στόχος μας είναι να καταστεί εφικτή η μεταφορά των παιδιών, εντός των επόμενων λίγων ημερών και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω τους συναρμόδιους Υπουργούς, τη Διοίκηση και τους Λειτουργούς των Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και ιδιαίτερα τους εθελοντές και τους κοινωνικούς εταίρους που εργάζονται ασταμάτητα για να υποβοηθήσουν το έργο του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και της Κυβέρνησης σε αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αναφύονται λόγω των υπεράριθμων μεταναστευτικών ροών, συνεχίζουμε να πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπιστούν πρακτικές δυσκολίες και προβλήματα για να δοθεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα στα ασυνόδευτα παιδιά.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy