Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο, έλεγχο συμμόρφωσης καθώς και διαχειριστικό έλεγχο. Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δόθηκε σήμερα για έλεγχο και υπάρχουν διάφορα ευρήματα.

Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό για το Κονδύλι «Συνέδρια, Σεμινάρια στο εξωτερικό» ήταν ύψους €252.000 και με έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων εκτοξεύτηκε στο €1.000.429 για το 2017 (€454.166 το 2016).

Στο Κονδύλι για το 2017 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €252.000 και στη συνέχεια εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις  ύψους €748.500. Η πραγματική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των €1.000.429 ενώ για το προηγούμενο έτος (2016) ανήλθε στις €454.166.Ποσό ύψους €277.137 αφορούσε δαπάνες για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, ποσό €237.244 αφορούσε σε πληρωμές για ενοικίαση και ναύλωση πτήσεων, ποσό €462.467 για αποζημίωση για έξοδα συντήρησης εξωτερικού και €23.582 για ενοικίαση αιθουσών για συνεντεύξεις τύπου.

Από τον έλεγχο που διεξήχθη σχετικά με τη διενέργεια υπηρεσιακών ταξιδιών σημειώνονται τα ακόλουθα:

(α)     Το Λογιστήριο της Προεδρίας συνεργάζεται με διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία. Συγκεκριμένα, το 2017 καταβλήθηκε σε 25 ταξιδιωτικά γραφεία συνολικό ποσό ύψους €277.137. Παρατηρήθηκε ότι σε 5 ταξιδιωτικά γραφεία πληρώθηκε συνολικό ποσό ύψους €170.220 (ποσοστό 61,4% των συνολικών δαπανών σε ταξιδιωτικά γραφεία) όπως φαίνεται ακολούθως:

Α/Α Ταξιδιωτικό γραφείο Ποσό (€)
1 Α 47.435
2 Β 40.018
3 Γ 33.568
4 Δ 25.637
5 Ε 23.561

(β)     Για την αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων δεν ζητούνται προσφορές από διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία έτσι ώστε να γίνει σύγκριση τιμών.

(γ)     Σε κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες το συνολικό κόστος των εισιτηρίων υπερέβαινε το ποσό του ορίου των €5.000 (π.χ. εντάλματα πληρωμής με αρ. αναφοράς 134331, 134235 και 137203 για ποσά €15.755,  €5.692 και €21.260 αντίστοιχα) δεν ζητήθηκε η υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 90(1)(β) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016).