Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν επαναλάβει την έκκλησή τους προς την Τουρκία να δώσει στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) πληροφορίες αναφορικά με τους χώρους όπου πιθανό να βρίσκονται λείψανα.

Στις αποφάσεις τους μετά την 1362η (Ανθρώπινα Δικαιώματα) συνάντησή τους, αναφορικά με την επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, συγκεκριμένα στις υποθέσεις H46-30 Κύπρος εναντίον Τουρκίας (25781/94) και H46-31 Βαρνάβα και άλλοι εναντίον Τουρκίας (16064/90), οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι αναφέρονται στα «σημαντικά ανθρωπιστικά θέματα που προκύπτουν σε σχέση με τους αγνοούμενους» και υπογραμμίζουν ότι επείγει όπως οι τουρκικές αρχές παράσχουν στη ΔΕΑ «όλη την απαραίτητη βοήθεια ώστε να συνεχίσει να πετυχαίνει απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό».

Επίσης, χαιρετίζουν τις πληροφορίες που έδωσαν οι τουρκικές αρχές «παρέχοντας στη ΔΕΑ τον Ιούνιο του 2019 πρόσβαση σε 30 επιπρόσθετους πιθανούς χώρους ταφής σε στρατιωτικές περιοχές» στα κατεχόμενα, και ενθαρρύνουν «τις τουρκικές αρχές να συνεχίσουν με αυτή την προσέγγιση και να παρέχουν στη ΔΕΑ απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές όπου πιθανό να υπάρχουν λείψανα αγνοουμένων».

Υπογραμμίζουν ότι καθώς περνά ο χρόνος καθίστανται σπανιότερες οι μαρτυρίες και γι’ αυτό η ΔΕΑ χρειάζεται επειγόντως αποδεικτικά έγγραφα ώστε να συνεχίσει να αναγνωρίζει πιθανούς χώρους ταφής.

Για το λόγο αυτό, οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους στις «τουρκικές αρχές να συνεχίσουν να παρέχουν με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που κατέχουν όσον αφορά χώρους ταφής και άλλους χώρους όπου πιθανό να βρεθούν λείψανα, περιλαμβανομένων πληροφοριών σε στρατιωτικά αρχεία».

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι σημειώνουν «με ενδιαφέρον τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις τουρκικές αρχές για την πρόοδο των ερευνών που διεξάγονται από τη Μονάδα Αγνοουμένων (ΜΑ), τα συμπεράσματα στην τελική έκθεση στην υπόθεση Ανδρέα Βαρνάβα και επιπρόσθετες πηγές που διατέθηκαν στην ΜΑ», και επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους στις «τουρκικές αρχές να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών της ΜΑ, καθώς και την ταχεία οριστικοποίηση» και τις καλεί «να συνεχίσουν να μεταδίδουν στην Επιτροπή Υπουργών πληροφορίες για την πρόοδο των ερευνών και τα αποτελέσματά τους, ιδιαίτερα στην υπόθεση του Σάββα Αποστολίδη».

Επίσης, επιμένουν στην άνευ όρων υποχρέωση της Τουρκίας να καταβάλει την αποζημίωση που εκδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Κύπρος εναντίον Τουρκίας στις 12 Μαΐου 2014, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, και αποφάσισε να επανέλθει στην 1377η συνάντηση τον Ιούνιο του 2020.”

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι αποφάσισαν να επανέλθουν στο ζήτημα των αγνοουμένων, μαζί με τα μέτρα στην υπόθεση Βαρνάβα, στην 1390ή τους συνάντηση τον Δεκέμβριο του 2020.