Το ΓΔΕΕ απέρριψε δύο προσφυγές του Ιδρύματος για Προστασία του Χαλλουμιού κατά κυπριακής εταιρείας

Την απόρριψη δύο προσφυγών του Ιδρύματος για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι» κατά του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και της κυπριακής εταιρίας Papouis Dairies ανακοίνωσε την Τετάρτη το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ίδρυμα είχε καταθέσει τον Σεπτέμβριο του 2021 δύο προσφυγές ακυρώσεως κατά αποφάσεων του δεύτερου τμήματος προσφυγών. Οι αποφάσεις αυτές, που εκδόθηκαν στις 29 Απριλίου 2021, αφορούσαν απόρριψη προηγούμενων προσφυγών.

Το ΓΔΕΕ απέρριψε τις προσφυγές επικαλούμενο παράβαση του κανονισμού 207/2009 για το κοινοτικό σήμα. Ειδικότερα, το ΓΔΕΕ απέρριψε ως αβάσιμα τα επιχειρήματα που προέβαλε το Ίδρυμα και στις δύο υποθέσεις και απέρριψε και τις δύο προσφυγές στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί αναίρεση της απόφασης, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή τους.

Το Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι» δημιουργήθηκε το 2013 από την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ως ο οργανισμός που αναλαμβάνει την προστασία του προϊόντος από απομιμήσεις και την προώθησή του στο εξωτερικό.

Η πρώτη διαδικασία (Τ-558/21) αφορά αίτηση καταχώρησης της εταιρείας για το εικονιστικό σήμα fino Cyprus Halloumi Cheese, και η δεύτερη (Τ-565/21) αφορά αίτηση καταχώρησης της ίδιας εταιρείας για το εικονιστικό σήμα με το λεκτικό στοιχείο Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967.

Σημειώνεται πως την άνοιξη αναμένονται νέες αποφάσεις του ΓΔΕΕ για δύο προσφυγές του Ιδρύματος κατά εταιρειών στη Βουλγαρία και τη Σουηδία και κατά της χρήσης των εμπορικών σημάτων BBQLOUMI και GRILLOUMI.

Το ιστορικό των υποθέσεων

Η πρώτη υπόθεση (Τ-558/21) για την οποία εκδόθηκε απόφαση την Τετάρτη αφορά την αίτηση που υπέβαλε η εταιρία Papouis Dairies Ltd στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 για καταχώρισης στο EUIPO του έγχρωμου εικονιστικού σήματος fino Cyprus Halloumi Cheese, ως σήματος της ΕΕ, για προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 29 για «τυριά». Η καταχώρηση έγινε τον Νοέμβριο του 2012.

Τον Φεβρουάριο του 2013, το Ίδρυμα κατέθεσε αίτηση ανακοπής κατά του εν λόγω σήματος ενώπιον του EUIPO, βασιζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 που αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά». Η ανακοπή απορρίφθηκε με απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2014 του τμήματος ανακοπών του EUIPO.

Στις 28 Οκτωβρίου 2014, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Στις 20 Απριλίου 2017, με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO, απορρίφθηκε η προσφυγή του Ιδρύματος, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων.

Κατόπιν της προσφυγής ακυρώσεως που κατέθεσε το Ίδρυμα τον Οκτώβριο 2017, το ΓΔΕΕ, με απόφαση της 23ης Νοεμβρίου 2018, (T-416/17), ακύρωσε την απόφαση του Τέταρτου Τμήματος Προσφυγών, έχοντας κρίνει ότι αντίθετα προς το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το τέταρτο τμήμα, τα συγκρουόμενα σήματα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό ομοιότητας.

Μετά την ακύρωση της εν λόγω απόφασης, η προσφυγή του Ιδρύματος ενώπιον του EUIPO ανατέθηκε στο δεύτερο τμήμα προσφυγών το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση της 29ης Απριλίου 2021. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, το δεύτερο τμήμα προσφυγών απέρριψε την προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πιθανότητα σύγχυσης.

Η δεύτερη υπόθεση (Τ-565/21) για την οποία εκδόθηκε απόφαση αφορά την αίτηση που υπέβαλε η εταιρία Papouis Dairies Ltd στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 για καταχώρηση στο EUIPO του έγχρωμου εικονιστικού σήματος με το λεκτικό στοιχείο Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967, ως σήματος της ΕΕ, για προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 29 και αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά». Η καταχώρηση έγινε τον Ιανουάριο του 2013.

Τον Φεβρουάριο του 2013, το Ίδρυμα κατέθεσε αίτηση ανακοπής κατά του εν λόγω σήματος, βασιζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 για «τυριά». Η αίτηση ανακοπής απορρίφθηκε με απόφαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 του τμήματος ανακοπών του EUIPO.

Στις 17 Νοεμβρίου 2014, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Στις 3 Αυγούστου 2017, με απόφαση του Τετάρτου Τμήματος Προσφυγών του EUIPO, απορρίφθηκε η προσφυγή του Ιδρύματος, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων.

Κατόπιν της προσφυγής ακυρώσεως που κατέθεσε το Ίδρυμα τον Οκτώβριο 2017, το ΓΔΕΕ, με απόφαση της 23ης Νοεμβρίου 2018 (T-702/17), ακύρωσε την απόφαση του Τέταρτου Τμήματος Προσφυγών. Κατ’ ουσίαν, το ΓΔΕΕ έκρινε ότι, αντίθετα προς το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το τέταρτο τμήμα, τα συγκρουόμενα σήματα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν χαμηλό βαθμό ομοιότητας.

Μετά την ακύρωση της εν λόγω απόφασης, η προσφυγή ενώπιον του EUIPO ανατέθηκε στο δεύτερο τμήμα προσφυγών το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση της 29ης Απριλίου 2021. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, το δεύτερο τμήμα προσφυγών απέρριψε την προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πιθανότητα σύγχυσης.

Στις προσφυγές ακυρώσεως που κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2021, το Ίδρυμα υποστήριξε ότι το δεύτερο τμήμα προσφυγών:

– Υπέπεσε σε πλάνη αναλύοντας το προγενέστερο σήμα ως ατομικό σήμα, μη λαμβάνοντας υπόψη το συλλογικό χαρακτήρα του.

– Υπερεκτίμησε τη σημασία του κριτηρίου που βασίζεται στο διακριτικό χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος, στρεβλώνοντας έτσι τη σύγκριση μεταξύ των αντικρουόμενων σημάτων.

– Λανθασμένα έθεσε το βάρος απόδειξης του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος στο δικαιούχο του εν λόγω σήματος.

– Λανθασμένα θεώρησε ότι το καθεστώς προστασίας βάσει των κανόνων περί προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, το οποίο έχει ως στόχο την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, δύναται να υπονομεύσει την προστασία που παρέχει το καθεστώς των σημάτων της ΕΕ.

Το ΓΔΕΕ απέρριψε, ως αβάσιμα, τα τέσσερα μέρη του μοναδικού λόγου ακυρώσεως και στις δύο υποθέσεις, κι έτσι, και τον λόγο ακυρώσεως.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy